A A A

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wzory wniosków

UWAGA ! PONIŻSZE DRUKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !
(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dla osoby składającej wniosek po raz pierwszy

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności – dla osoby posiadającej orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na czas określony. (W celu utrzymania ciągłości orzeczenia osoby zainteresowane winny składać w/w wniosek przed upływem jego ważności – nie wcześniej niż 30 dni)

Wniosek w sprawie ponownego wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uwzględniającego zmianę stanu zdrowia – dla osoby posiadającej prawomocne orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, której stan zdrowia uległ pogorszeniu

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w całości wypełnia lekarz prowadzący

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób do 16-tego roku życia

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do 16 – tego roku życia) – w całości wypełnia lekarz prowadzący

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopie orzeczenia oraz w przypadku osób po 16- tym roku życia jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie.

WNIOSEK O LEGITYMACJĘ

Wniosek o wydanie karty parkingowej ( więcej informacji o sposobie uzyskania karty parkingowej http://mops.com.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci)