A A A

Informacje ogólne

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 – 14:00
 • czwartek od 8:00 do 16:30
 • piątek – nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy.
 3. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2017 roku alimentów.
 4. Informację od Prezesa Sądu Okręgowego w przypadku gdy dłużnik przebywa za granicą.
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (dotyczy pełnoletnich osób uprawnionych).
 6. Odpis wyroku prawomocnego z Sądu przyznającego alimenty (dotyczy osób, które ubiegają się pierwszy raz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego).
 7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu:
  • Pit 11 za 2017r. + świadectwo pracy (umowa zlecenie, zaświadczenie z ZUS) w przypadku utraty dochodu – kserokopia;
  • Pit za 2017r. + decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej – kserokopia;
  • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jej otwarcia – kserokopia;
  • zaświadczenie od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu spowodowanego: zakończeniem urlopu wychowawczego, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia;
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia – w przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2018/2019, tj. od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2017. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 571 332 321, 571 332 324