A A A

Komunikaty

Informacja dotycząca terminów wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w miesiącu kwietniu 2019 r.

UWAGA!

Podane poniżej terminy wypłat przelewów mają charakter orientacyjny i mogą ulec przesunięciu o 1 lub 2 dni robocze.

ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZELEWY:

11.04.2019 r. : SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

12.04.2019 r. : ZASIŁEK RODZINNY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA SIĘ DZIECKA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

30.04.2019 r. : wypłaty końcowe – PRZELEWY

ŚWIADCZENIA RODZINNE KASA :

15.04.2019 r. : A – J

16.04.2019 r. : K – R

17.04.2019 r. : S – Ż

29.04.2019 r.: wypłaty końcowe W KASIE

24.04.2019 r.: osoby, które mają potrącenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE –PRZELEWY:
08.04.2019 r. : A-M
09.04.2019 r. : N-Ź

30.04.2019 r. : wypłaty końcowe – PRZELEWY

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

KASA:

08.04.2019 r. : A-J
09.04.2019 r. : K-R
10.04.2019 r. : S-Ż
29.04.2019 r. : wypłaty końcowe W KASIE

12.04.2019 r. : osoby, które mają potrącenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

 

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia “Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:30 do 14:30
oraz telefonicznie w dniach:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 pod numerami telefonów:
32 606 3351, 32 606 3352,
32 606 3354, 32 606 3355,
32 606 3357, 32 606 3358,
32 606 3359, 32 606 3361,
32 606 3362, 32 606 3363.
Adres do korespondencji: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.
Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl

koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

 

 Informacja dotycząca dni oraz godzin składania wniosków

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500 plus) przyjmowane są w pok. 214 na II piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, od 9:00 do 13:00
czwartek od 9:00 do 16:30
piątek nieczynne (dzień wewnętrzny)

Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS oraz na naszej stronie internetowej.

Komunikat 1

Od 1 listopada 2015 zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 1 listopada 2016 r. zmianie ulegają wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego i kształtują się następująco:

 1.  zasiłek rodzinny:
  do 5 roku życia -95 zł miesięcznie
  powyżej 5 roku życia do 18 roku życia -124 zł miesięcznie
  powyżej 18 roku życia do 24 roku życia -135 zł miesięcznie
 2. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci miesięcznie
 3. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie
 4. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  – 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  – 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia,
 5. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  – 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 

Komunikat 2

Komunikat w sprawie zmiany dotyczącej ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 

Komunikat 3

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548 oraz z 2013 r., poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Komunikat 4

Komunikat dotyczący wysokości świadczeń pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Natomiast w myśl art. 17 ust. 3b w/cyt. ustawy waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego została ogłoszona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 14 listopada 2018r. (M. P. z 2018r. Poz. 1099) i wynosi od 1 stycznia 2019 r.  1.583,00 zł.