A A A

Komunikaty

 Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019 informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) oraz zasiłku rodzinnego przyjmowane będą od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca.

Szczegóły dotyczące przyjmowania wniosków od sierpnia zostaną Państwu przedstawione w drugiej połowie lipca.

Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS oraz na naszej stronie internetowej.

Informacja dotycząca terminów wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w miesiącu czerwcu i lipcu 2018 r.

UWAGA!

Podane poniżej terminy wypłat przelewów mają charakter orientacyjny i mogą ulec przesunięciu o 1 lub 2 dni robocze.

  CZERWIEC

ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZELEWY:

12.06.2018: SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

13.06.2018 : ZASIŁEK RODZINNY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA SIĘ DZIECKA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

29.06.2018 : wypłaty końcowe

ŚWIADCZENIA RODZINNE KASA :

18.06.2018 : A – J

19.06.2018 : K – R

20.06.2018 : S – Ż

28.06.2018: wypłaty końcowe W KASIE

21.06.2018 : osoby, które mają potrącenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE –PRZELEWY:

07.06.2018 : (A – M)

08.06.2018 : (N-Ź)

29.06.2018 : wypłaty końcowe – PRZELEWY

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

KASA:

11.06.2018 : A-J

12.06.2018 : K-R

13.06.2018 : S- Ź

28.06.2018 : wypłaty końcowe W KASIE

11.06.2018 : osoby, które mają potrącenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

LIPIEC

ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZELEWY:

12.07.2018: SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

13.07.2018 : ZASIŁEK RODZINNY, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA SIĘ DZIECKA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

27.07.2018 : wypłaty końcowe

ŚWIADCZENIA RODZINNE KASA :

16.07.2018 : A – J

17.07.2018 : K – R

18.07.2018 : S – Ż

26.07.2018: wypłaty końcowe W KASIE

23.07.2018 : osoby, które mają potrącenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE –PRZELEWY:

06.07.2018 : (A – M)

09.07.2018 : (N-Ź)

27.07.2018 : wypłaty końcowe – PRZELEWY

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

KASA:

09.07.2018 : A-J

10.07.2018 : K-R

11.07.2018 : S- Ź

26.07.2018 : wypłaty końcowe W KASIE

13.07.2018 : osoby, które mają potrącenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami

Komunikat 1

Od 1 listopada 2015 zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 1 listopada 2016 r. zmianie ulegają wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego i kształtują się następująco:

 1.  zasiłek rodzinny:
  do 5 roku życia -95 zł miesięcznie
  powyżej 5 roku życia do 18 roku życia -124 zł miesięcznie
  powyżej 18 roku życia do 24 roku życia -135 zł miesięcznie
 2. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci miesięcznie
 3. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł miesięcznie
 4. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  – 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  – 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia,
 5. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  – 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  – 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

 

 

Komunikat 2

Komunikat w sprawie zmiany dotyczącej ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 

Komunikat 3

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548 oraz z 2013 r., poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Komunikat 4

Komunikat dotyczący wysokości świadczeń pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Natomiast w myśl art. 17 ust. 3b w/cyt. ustawy waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego została ogłoszona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 14 listopada 2017r. (M. P. z 2017r. Poz. 1014) i wynosi od 1 stycznia 2018 r. 1.477,00 zł.