A A A

Podstawa prawna

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.114 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012r. Nr 1255)

Ustawa z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548).

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz.U. z 2016r., poz 1860)

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. Nr 995)

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217).

 

Akty wykonawcze do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r., poz.1238)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz.U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234)

Rozporządzenie z dnia 23  maja 2006r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz.U. z 2006r., Nr 95, poz 661)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015r., poz.2284)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz. 3)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 2234)

Wszystkie powyższe akty prawne do pobrania  na stronie  www.isap.sejm.gov.pl