A A A

Podstawa prawna

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1952 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2092 ze zm.)

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016r., poz 1860)

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)

Akty wykonawcze do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2018r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz.1497)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz.U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465)

Wszystkie powyższe akty prawne do pobrania  również na stronie  https://www.mpips.gov.pl/