A A A

Kategorie

Archiwalne

„Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” – rekrutacja trwa!!!

Oferta projektu jest kierowana do osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza do bezrobotnych i biernych zawodowo (osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz otoczenia tych osób), w tym młodzieży pozostającej w pieczy i opuszczającą pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bezdomnych, osób borykających się z problemem uzależnień, osób z niepełnosprawnością – korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” będą poprzedzone diagnozą uczestnika projektu obejmującą diagnozę zasobów, potencjału, potrzeb, predyspozycji oraz oczekiwań. Na tej podstawie zostanie stworzona indywidualna ścieżka reintegracji zawierająca zestaw instrumentów aktywnej integracji indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” zaplanowano realizację szeregu działań aktywizacyjnych dla klientów/klientek tut.Ośrodka. Są to m.in.: indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne, certyfikowane szkolenia/kursy, animacja lokalna, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz wiele innych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu. Udział w projekcie daje możliwość nabycia kwalifikacji i umiejętności praktycznych pozwalających zafunkcjonować na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne oraz specjalistyczne;

 • doradztwo zawodowe;

 • kursy zawodowe/ szkolenia;

 • treningi umiejetności społecznych;

 • pracę socjalną;

 • zajęcia kulturalno – rekreacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych oraz w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al.Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie !!!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie