A A A

Kategorie

DAiO.333.40.2016

Trening pracy dla uczestników projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy – Zadanie 1

Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko
telefon
e-mail
nr lokalu
Dorota Warcholińska – Kozieł
32 262 40 40
przetargi@mops.com.pl
2/116
Data ogłoszenia 14.06.2016 r.
Pliki do pobrani

Zaproszenie do składania ofert (14.06.2016 r.)

Druk oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia)

Wykaz osób (załącznik nr 2 do zaproszenia)

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zaproszenia)

Ogólne warunki umowy (załącznik nr 4 do zaproszenia)

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie (17.06.2016 r.)

Zapytanie nr 2 i odpowiedź na zapytanie (20.06.2016 r.)

Informacja o wyniku postępowania – protokół (01.07.2016 r.)

Zmiana do informacji o wyniku postępowania (06.07.2016 r.)