A A A

INTEGRA III

Z kim się kontaktować?Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej
link do: Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej

„Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Krótki opis projektu.

Projekt „INTEGRA III – to 3 -letni program aktywnej integracji przeznaczony dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. Kompleksowy program aktywizacji społecznej oraz zawodowej mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Do celów szczegółowych zaliczyć należy:

1. Podniesienie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przezwyciężania trudności i prawidłowego funkcjonowania (wsparcie KIS, w tym moduł społeczny PAI, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo grupowe i indywidualne w tym specjalistyczne, szkolenia ogólnorozwojowe).

2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych (certyfikowane szkolenia zawodowe/kursy, moduł zawodowy PAI).

3. Zwiększenie poziomu integracji społecznej (działania grupy inicjatywnej, animacja lokalna, praca socjalna, działania kulturalno – rekreacyjne).

4. Inicjowanie oraz wspieranie partnerskich inicjatyw lokalnych (działania grupy inicjatywnej, praca socjalna i animacja lokalna).

Przewidywane efekty:

1. 150 osób – mieszkańców Dąbrowy Górniczej zostanie objętych instrumentami aktywnej integracji.

2. 53 osoby – mieszkańcy Dąbrowy Górniczej uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe.

3. 21 osób – mieszkańców Dąbrowy Górniczej bedzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

4. 26 osób – mieszkańców Dąbrowy Górniczej będzie pracowało po zakończeniu udziału w projekcie.

Kompleksowe podejście do potrzeb klienta – wielopłaszczyznowe wsparcie materialne, edukacyjne oraz społeczne w pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby uczestników/ uczestniczek projektu. Zrealizowanie działań projektowych oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do motywowania i aktywizowania klientów pomocy społ. oraz do usamodzielnienia się i wyjścia poza system pomocy społecznej. Wykorzystanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji zapewni osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym łatwiejszy dostęp do zatrudnienia, co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogólna wartość projektu wynosi – 1 771 881,96 zł.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków EFS wynosi – 1 506 099,66 zł.

 EFS_kolor_poziom_rgb1