Program „Rodzina 500 plus” – podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

Wnioski i oświadczenia

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lutego 2021 r.

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
Rozwiązanie to dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka
Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.


Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka oraz dyrektor domu pomocy społecznej.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. W Dąbrowie Górniczej powyższe świadczenie wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.


Świadczenie wychowawcze – pytania i odpowiedzi

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Kiedy można składać wnioski na nowy okres ?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą  https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Dla kogo świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, dyrektorzy domów pomocy społecznej, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, czyli osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpią z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę lub wypłacone w kasie MOPS.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?

Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?

Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który zgodnie z wyrokiem sądu z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ustawy), jeżeli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego, art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).

członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie wojewodów w Polsce.

Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?

W nadzwyczajnych sytuacjach będą mogły być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.

W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego konsekwencją będzie odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

Źródło: www.mrpips.gov.pl