Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu

opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekę prawną

opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka

dyrektorowi domu pomocy społecznej

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Zachowanie terminu daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Rozwiązanie to dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.
Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. 

Uwaga ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.