Drukuj

 

Gmina Dąbrowa Górnicza realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID -19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego otrzymają dzieci w rodzinach zastępczych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID -19.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostają w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Wartość projektu: 357 725,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 301 490,63 PLN

Wkład budżetu państwa: 56 234,37 PLN