Drukuj

 
Z kim się kontaktować?Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej
 
Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej
EFS kolor 1
 

Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Krótki opis projektu.

Projekt „INTEGRA III – to 3 -letni program aktywnej integracji przeznaczony dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. Kompleksowy program aktywizacji społecznej oraz zawodowej mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Do celów szczegółowych zaliczyć należy:

1. Podniesienie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przezwyciężania trudności i prawidłowego funkcjonowania (wsparcie KIS, w tym moduł społeczny PAI, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo grupowe i indywidualne w tym specjalistyczne, szkolenia ogólnorozwojowe).

2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych (certyfikowane szkolenia zawodowe/kursy, moduł zawodowy PAI).

3. Zwiększenie poziomu integracji społecznej (działania grupy inicjatywnej, animacja lokalna, praca socjalna, działania kulturalno – rekreacyjne).

4. Inicjowanie oraz wspieranie partnerskich inicjatyw lokalnych (działania grupy inicjatywnej, praca socjalna i animacja lokalna).

Przewidywane efekty:

1. 150 osób – mieszkańców Dąbrowy Górniczej zostanie objętych instrumentami aktywnej integracji.

2. 53 osoby – mieszkańcy Dąbrowy Górniczej uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe.

3. 21 osób – mieszkańców Dąbrowy Górniczej będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

4. 26 osób – mieszkańców Dąbrowy Górniczej będzie pracowało po zakończeniu udziału w projekcie.

Kompleksowe podejście do potrzeb klienta – wielopłaszczyznowe wsparcie materialne, edukacyjne oraz społeczne w pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby uczestników/ uczestniczek projektu. Zrealizowanie działań projektowych oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do motywowania i aktywizowania klientów pomocy społ. oraz do usamodzielnienia się i wyjścia poza system pomocy społecznej. Wykorzystanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji zapewni osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym łatwiejszy dostęp do zatrudnienia, co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogólna wartość projektu wynosi – 1 771 881,96 zł.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków EFS wynosi – 1 506 099,66 zł.

Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Dąbrowie Górniczej” – rekrutacja trwa!!!

Oferta projektu jest kierowana do osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza do bezrobotnych i biernych zawodowo (osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz otoczenia tych osób), w tym młodzieży pozostającej w pieczy i opuszczającą pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, bezdomnych, osób borykających się z problemem uzależnień, osób z niepełnosprawnością – korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” będą poprzedzone diagnozą uczestnika projektu obejmującą diagnozę zasobów, potencjału, potrzeb, predyspozycji oraz oczekiwań. Na tej podstawie zostanie stworzona indywidualna ścieżka reintegracji zawierająca zestaw instrumentów aktywnej integracji indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” zaplanowano realizację szeregu działań aktywizacyjnych dla klientów/klientek tut.Ośrodka. Są to m.in.: indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne, certyfikowane szkolenia/kursy, animacja lokalna, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz wiele innych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu. Udział w projekcie daje możliwość nabycia kwalifikacji i umiejętności praktycznych pozwalających zafunkcjonować na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne oraz specjalistyczne;

  • doradztwo zawodowe;

  • kursy zawodowe/ szkolenia;

  • treningi umiejętności społecznych;

  • pracę socjalną;

  • zajęcia kulturalno – rekreacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych oraz w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al.Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie !!!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

 

AKCJA MOTOSERCE przy udziale uczestników PAL w ramach „Integra III -program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

W dniu 12.05.2018 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Integra III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” brali udział już w X edycji Akcji Motoserce. Dzięki trwającej kilka lat współpracy ze Stowarzyszeniem Motocyklowym, Palowicze mieli sposobność zaangażować się jako wolontariusze przy organizacji wydarzenia. Uczestnicy PAL bardzo cenią sobie możliwość obserwacji tak dużego wydarzenia od zaplecza.

Podczas imprezy uczestnicy PAL mogli poczuć się potrzebnymi, a zarazem mieli sposobność nawiązać nowe znajomości oraz atrakcyjnie spędzić wolny czas poprzez udział w organizowanych atrakcjach.

Kurs na wolontariat

W piątek 18.05.2018 r. na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III odbył się w ramach programu „ Kurs na wolontariat” grill integracyjny. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób wolontariusze oraz uczestnicy PAL projektu „ Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Podczas spotkania odbyły się również zajęcia z konsultantem ds. uzależnień.

Pomimo brzydkiej pogody panowała miła i przyjazna atmosfera. Wolontariusze oraz Palowicze mieli sposobność integracji, rozmowy i wymiany doświadczeń w organizacji i wspólnych inicjatyw.

Wykorzystywanie i zastosowanie ziół w życiu codziennym

W dniu 12.06.2018 r. wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz uczestnicy PAL projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” uczestniczyli w zajęciach dotyczących wykorzystania ziół w życiu codziennym. Zajęcia prowadziła Prezes Stowarzyszenia „ Ziemia i my”, która w niezwykle ciekawym wykładzie przybliżyła uczestnikom ich zastosowanie.

Na spotkaniu przeprowadzone zostały ćwiczenia z rozpoznawania ziół odbyło się również zaparzanie i degustacja herbatek ziołowych jak i pokaz sadzonek ziołowych jednorocznych i wieloletnich.

Zajęcia zostały zorganizowane jako podziękowanie dla wolontariuszy, którzy od trzech miesięcy regularnie pielęgnują przestrzeń ogrodu sensorycznego, sami wolontariusze wyrazili chęć dalszej współpracy.

VII Festyn „MAŁOLATA” przy współudziale uczestników PAL

W dniu 15.06.2018 r. dzięki kontynuowanej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat” oraz Schroniskiem dla Bezdomnych w Ząbkowicach, uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej po raz kolejny mieli sposobność zaangażować się jako wolontariusze przy organizacji Festynu „Małolata”. Impreza integracyjna odbyła się na terenie SP NR 18 w Dąbrowie Górniczej, grupa Palowiczów (mieszkańców Noclegowni oraz Schroniska dla Bezdomnych) byli odpowiedzialni za obsługę gastronomiczną oraz zaplecze techniczne.
Ww mogli poczuć się potrzebnymi, a zarazem mieli sposobność atrakcyjnie spędzić wolny czas, ponieważ imprezie towarzyszyły liczne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Palowicze sami podkreślają, że udział w tego typu inicjatywach daje im ogromną satysfakcję, radość i chęć do kolejnych działań.

Pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Małolat” Renacie Zaremba serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy kolejnych równie udanych przedsięwzięć.

Wycieczka uczestników PAL do Bielska-Białej oraz Wisły

Dzięki przychylności Stowarzyszenia „Krokus” w dniu 26.06.2018 r. uczestnicy PAL mieli sposobność skorzystać z atrakcji jakie oferuje Wisła oraz Bielsko -Biała. Uczestnicy podróżowali koleją linową na szczyt Szyndzielni, przejazd przeszklonymi gondolami dostarczył niezapomnianych wrażeń. Palowicze mieli również okazję podziwiać po wjeździe wyciągiem krzesełkowym skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle-Malince.
Koniec wycieczki uwieńczono spacerem wzdłuż Wisły, gdzie można było podziwiać piękne okoliczności przyrody. Podczas wycieczki uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej integrowali się z uczestnikami Stowarzyszenia „Krokus”. Całej wyprawie towarzyszyła wspaniała pogoda oraz dobre humory. Palowicze już w drodze powrotnej planowali opracowanie wycieczki w prowadzonej pamiątkowej kronice, wszyscy byli bardzo zadowoleni z proponowanych atrakcji oraz wspaniałej atmosfery.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu „Krokus” za współpracę.

INTEGRA III” i spotkania z psychologiem

W ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej ‘’ 50 uczestniczek i uczestników w okresie od 23.04.2018 r. do 15.05.2018 r. odbyło zajęcia obejmujące poradnictwo i diagnozę psychologiczną. Celem wsparcia było pogłębienie diagnozy sytuacji psycho- społecznej. W ramach spotkań indywidualnych uczestnicy oraz uczestniczki projektu „Integra III” zostali zbadani pod kątem funkcjonowania w sferze bytowej, socjalnej oraz rodzinnej. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zostali poddani badaniom psychologicznym pod względem posiadania przez nich predyspozycji psychospołecznych do udziału w Projekcie. Pogłębiona diagnoza obejmowała analizę deficytów, zasobów, potencjału oraz oczekiwań uczestnika/uczestniczki celem określenia właściwej ścieżki reintegracji i tym samym zaplanowania jak najbardziej dopasowanej do indywidualnych potrzeb uczestników tematyki i form przyszłego wsparcia w ramach usług aktywnej integracji. Na każdego uczestnika/ uczestniczkę przypadło 2 h wsparcia psychologicznego indywidualnego. Łącznie zrealizowano 100 h poradnictwa psychologicznego dla uczestników oraz uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Spotkanie z doradcą zawodowym w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’

W okresie od 07.05.2018 r. do 31.05.2018 r. w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których celem było ustalenie tzw. „ indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej’’uczestników oraz uczestniczek projektu. Celem „ indywidualnych ścieżek reintegracji zawodowych było dobranie odpowiednich kursów/szkoleń zawodowych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników oraz uczestniczek zgodnie zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Wsparciem objęto 50 uczestników/uczestniczek projektu „INTEGRA III …”. Na każdego uczestnika przypadły 2 godziny zegarowe. Podczas pierwszego spotkania indywidualnego przeprowadzono rozmowy z uczestnikami/uczestniczkami na podstawie których zebrano informacje niezbędne do sporządzenia diagnozy indywidualnej. Na drugim spotkaniu z uczestnikiem/uczestniczką wspólnie sporządzono tzw: „ indywidualną ścieżkę reintegracji zawodowej’’, która zawiera dopasowany do możliwości oraz potrzeb zestaw instrumentów aktywizacji edukacyjnej tj. kursów oraz szkoleń zawodowych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’, ma na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie a docelowo powrót na otwarty rynek pracy.

Trening Umiejętności Społecznych w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania społecznego osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem, a także zdobycie nowych i pogłębienie dotychczasowych kompetencji społecznych i zawodowych oraz motywowanie do aktywnego rozwoju osobistego. Osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez Klub Integracji Społecznej nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, rozwijania kreatywności. Nauczą się technik relaksacji prowadzących do osiągnięcia spokoju wewnętrznego, poznają znaczenie właściwego odżywiania się oraz radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia będą realizowane w okresie od maja do września 2018 r.

Treningi Umiejętności Społecznych są realizowane w siedzibie MOPS przy Al. Piłsudskiego 2. Wsparcie realizują specjaliści Klubu Integracji Społecznej. W treningach uczestniczy 50 osób – uczestniczek oraz uczestników projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’. W ramach treningu realizowane są również spotkania integracyjne poza siedzibą MOPS m.in. wyjście do kina i kręgielni.

Działania integracyjne w ramach projektu „INTEGRA III…’’

W dniu 11.07.2018 r. uczestnicy oraz uczestniczki w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’ wzięli udział w wyjściu integracyjnym realizowanym w ramach „Treningu Umiejętności Społecznych’’ przez Klub Integracji Społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane w kręgielni Pogorii Residence w Dąbrowie Górniczej.

Młodzież została zapoznana z regulaminem gry oraz z zasadami rywalizacji zespołowej.

Grupa miała do dyspozycji dwa tory dzięki czemu mogli zmierzyć się między sobą. Niektórzy mogli pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami z czego byli bardzo zadowoleni.

Gra w kręgle jest doskonałym sposobem na aktywny wypoczynek i naładowanie sił pozytywną energią. To świetne miejsce do zabawy, rywalizacji i poprawy sprawności.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy w ramach projektu „ Integra III…”.

Wycieczka uczestników PAL kolejką wąskotorową Bytom – Miasteczko Śląskie

W dniu 25.08.2018 r. Palowicze uczestniczyli w wycieczce kolejką wąskotorową Bytom-Miasteczko Śląskie organizowaną przez PTTK w Dąbrowie Górniczej.
Wycieczka odbyła się szlakiem zabytków techniki śląskiej przez część Górnego Śląska, zaczynając w samym sercu Bytomia, a kończąc na leśnych terenach wokół Miasteczka Śląskiego. Podczas wolnego czasu zwiedzano zabytki w Miasteczku Śląskim m.in. 350-leni drewniany kościół, który zrobił na wszystkich bardzo duże wrażenie oraz ratusz z charakterystycznym układem starej budowy. Pomimo deszczowej pogody wszystkim towarzyszyły dobre humory, a pogodna atmosfera panowała do samego powrotu.

Serdecznie dziękujemy PTTK Dąbrowa Górnicza za miłą współpracę.

Trening Umiejętności Społecznych zakończony

Za nami kolejny cykl spotkań realizowany w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” jakim był „ Trening Umiejętności Społecznych”. Pracownicy Klubu Integracji Społecznej prowadzili m.in. zajęcia z autoprezentacji, warsztaty asertywności, dieta odżywcza, wolontariat, nowe uzależnienia XXI w., konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami.

Celem zajęć była poprawa funkcjonowania społecznego osób wykluczonych społecznie, a także zdobycie nowych i pogłębienie dotychczasowych kompetencji społecznych i zawodowych oraz motywowanie do aktywnego rozwoju osobistego.

Wsparciem objęto 50 uczestników/ uczestniczek projektu „ INTEGRA III…” podzielonych na trzy grupy:

Grupa I – osoby bezdomne realizujące Program Aktywności Lokalnej.

Grupa II – osoby pozostające w pieczy lub opuszczające pieczę zastępczą realizujące Indywidualny Program Usamodzielnienia.

Grupa III – osoby ze środowiska realizujące kontrakty socjalne.

Nie zabrakło również działań kulturalno- rekreacyjnych jakimi były wyjścia do kina oraz na kręgielnie, mające na celu wzmocnienie procesów integracyjnych i kształtowania pozytywnych relacji między uczestnikami jako czynników mających duży wpływ na motywację, frekwencję i aktywny udział w realizowanych w ramach projektu działań.

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i mamy nadzieję , że zmotywowały uczestników do kolejnego etapu jakim będą kursy zawodowe.

Wyjście grupy PAL do kina na seans filmowy
pt. „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”

12 uczestników Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problem bezdomności z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza oraz Programu Aktywności Lokalnej uczestniczyli w projekcji filmu pt. „Dyzwizjon 303. Prawdziwa historia” prezentowanego w sieci kin Helios.

Wszyscy Palowicze dobrze się bawili, po seansie komentowali fabułę filmu zgodnie z wcześniej przeczytaną literaturą historyczną, wszyscy byli pełni zadumy i podziwu nad ludzką odwagą i miłością do kraju.

Dla niektórych film stanowił punkt wyjścia do refleksji na temat celów życiowych i motywacji do zmiany.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu

INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 2 – Kurs komputerowy „ E- Citizen”

Kurs komputerowy„ E- Citizen” realizowany był w okresie od 17.10.2018 r. do 26.10.2018 r. Obejmował 48 godzin dydaktycznych. Prowadzony był przez wykładowców/ egzaminatorów PTI posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki będącej przedmiotem prowadzenia kursów.

Celem kursu było kształtowanie umiejętności związanych z obsługą komputera, wykorzystywania programów użytkowych, takich jak: edytor tekstu, poruszania się w internecie , serwisach internetowych, korzystania z poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych.

Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeniowej polegającej na wykonywaniu różnorodnych zadań związanych z obsługą komputera.

35 osób na podstawie przeprowadzonych ankiet końcowych osiągnęła poprawną znajomość obsługi komputera, co sprawiło, że wszystkie osoby zdały egzamin PTI „ E- Citizen”.

Absolwenci szkolenia otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat.

Wszystkim uczestnikom oraz uczestniczkom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 6 – Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem”

Kurs „obsługi kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem” realizowany był w okresie od 29.10.2018 r. do 31.10.2018 r. Wzięły w nim udział cztery osoby. Kurs obejmował 15 godzin dydaktycznych w podziale na 5 godzin zajęć teoretycznych po 45 minut oraz 10 godzin zajęć praktycznych po 60 minut.

Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników projektu do obsługi kas fiskalnych oraz fakturowania. Główne tematy zajęć dotyczyły m.in. omówienia obowiązujących przepisów prawno- fiskalnych, wystawiania faktur VAT i rachunków, obsługa kasy w tym m.in. przygotowanie kasy do pracy, programowanie kasy, transakcje sprzedaży, współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp., akceptacja kart płatniczych. Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną , jak również praktyczną z zakresu kasy fiskalnej i fakturowania. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie egzaminem wewnętrznym, a założony cel dydaktyczny został osiągnięty.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA IIIprogram aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej” Zadanie 5 – Kurs „Kroju i szycia’’

Kurs „ Kroju i szycia ‘’ realizowany był w okresie od 31.10.2018 r. do 22.11.2018r. Wzięło w nim udział pięć osób. Kurs obejmował 100 godzin: 90 godzin praktycznych i 10 godzin teoretycznych . Zaplanowane formy pracy to ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Celem kursu było nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu kroju i szycia. Główne tematy zajęć obejmowały zagadnienia z zakresu budowy maszyny do szycia, podstawowych ściegów ręcznych i maszynowych, tajników konstrukcji odzieży damskiej, konstrukcji podstawowych form odzieży damskiej, modelowania form podstawowych wyrobów odzieżowych, materiałoznawstwa odzieżowego, nauki szycia. Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną , jak również praktyczną z zakresu kroju i szycia. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Rekrutacja do projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Dąbrowie Górniczej” – edycja 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje o rekrutacji do projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo grupowe i indywidualne w tym specjalistyczne, certyfikowane szkolenia/kursy, animację lokalną, treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz wsparcie min. doradcy zawodowego i psychologa. Udział w projekcie daje możliwość nabycia kwalifikacji i umiejętności praktycznych pozwalających zafunkcjonować na rynku pracy. Pomaga wypracować aktywną postawę i ułatwia dalszy rozwój.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie !!!

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych oraz w głównej siedzibie MOPS.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 1 – Kurs „ Gospodarka magazynowa z obsługą wózka widłowego”

Kurs „ Gospodarka magazynowa z obsługą wózka widłowego ‘’realizowany był w okresie od 29.10.2018 r. do 06.12.2018 r. Kurs obejmował 93 godziny zajęć teoretycznych z zakresu obsługi wózków jezdniowych oraz gospodarki magazynowej i 67 godzin zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego oraz obsługi programu magazynowego i obsługi kasy fiskalnej.

Celem kursu było przygotowanie uczestników/uczestniczek z zakresu wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminu i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz certyfikatu potwierdzającego praktyczne kwalifikacje w zakresie gospodarki magazynowej z obsługą wózka jezdniowego.

Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną z zakresu obsługi wózków jezdniowych oraz zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 9

Ilość osób, które zakończyły szkolenie: 8

Z sukcesem 7 osób przystąpiło i ukończyło egzamin, a założony cel dydaktyczny został osiągnięty.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 3 – Kurs „ Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego”

Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego” realizowany był w okresie od 29.10.2018 r. do 17.12.2018 r. Kurs obejmował 60 godziny zajęć teoretycznych z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 65 godzin zajęć teoretycznych z zakresu języka niemieckiego, 120 godzin z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które odbywały się w placówce opiekuńczej.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestniczek/uczestników z zakresu wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług opiekuna/opiekunki osoby starszej z możliwością pracy w Niemczech.

Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną , jak również praktyczną z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz podstawy z języka niemieckiego.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 3

Ilość osób, które zakończyły szkolenie: 2

Z sukcesem 2 osoby przystąpiły i ukończyły egzamin, a założony cel dydaktyczny został osiągnięty.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej

Dnia 21.01.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się rekrutacja do projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. W skład komisji wchodzą specjaliści Klubu Integracji Społecznej z zakresu doradztwa zawodowego, konsultant ds. uzależnień, terapeuta oraz pracownicy socjalni.

Planowana liczba uczestników projektu wyniesie ok. 50 osób.

Osoby zrekrutowane będą miały możliwość udziału w zajęciach z zakresu specjalistycznego poradnictwa grupowego i indywidualnego. Skorzystają również z certyfikowanych szkoleń/kursów, które pomogą im w odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy, zwiększając ich kompetencje zawodowe.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 4 – Kurs „Prawo jazdy kat. B”

Kurs „Prawa jazdy kat. B” realizowany był w okresie od 11.12.2018 r. do 11.01.2019 r. Wzięło w nim udział 10 osób. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno obsługowych oraz przedlekarskiej pomocy, 30 godzin zajęć praktycznych, jazda na placu manewrowym, w ruchu miejskim i pozamiejskim.

Celem kursu było nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu ruchu drogowego oraz umiejętności kierowania pojazdem i zachowania się w różnych sytuacjach drogowych.

Uczestnicy podczas szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad udzielenia pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie i zaliczyli egzamin wewnętrzny.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 10 osób.

Ilość osób, które zakończyły szkolenie: 9 osób.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Spotkanie z psychologiem w ramach projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W okresie od 19.03.2019 r. do 27.03.2019 r. uczestnicy projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej ‘’ odbyli spotkania z psychologiem, których celem była pogłębiona diagnoza sytuacji psycho – społecznej. Uczestnicy oraz uczestniczki projektu „ Integra III… „ zostali zbadani pod kątem funkcjonowania w sferze socjalnej, rodzinnej oraz bytowej. Z każdym uczestnikiem oraz uczestniczką projektu zostały przeprowadzone badania psychologiczne pod względem posiadania przez nich predyspozycji psychospołecznych. Pogłębiona diagnoza obejmowała analizę deficytów, zasobów, potencjału oraz oczekiwań uczestnika/uczestniczki celem określenia właściwej ścieżki reintegracji i tym samym zaplanowania jak najbardziej dopasowanej do indywidualnych potrzeb uczestników tematyki i form przyszłego wsparcia w ramach usług aktywnej integracji. Na każdego uczestnika/ uczestniczkę przypadło 2 h wsparcia psychologicznego. Łącznie zrealizowano 120 h poradnictwa psychologicznego dla uczestników oraz uczestniczek projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Spotkanie z doradcą zawodowym w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’.

Od dnia 08.04.2019 r. w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, odbywają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których celem jest ustalenie tzw. „ indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej’’uczestników oraz uczestniczek projektu.

Na każdego uczestnika/ uczestniczkę projektu „INTEGRA III …” przypadają 2 godziny zegarowe. Podczas pierwszego spotkania indywidualnego doradca zawodowy przeprowadza rozmowy z uczestnikami/uczestniczkami na podstawie których zbiera informacje niezbędne do sporządzenia diagnozy. Na drugim spotkaniu z uczestnikiem/uczestniczką wspólnie sporządza tzw: „ indywidualną ścieżkę reintegracji zawodowej’’, która zawiera dopasowany do możliwości oraz potrzeb zestaw instrumentów aktywizacji edukacyjnej tj. kursów oraz szkoleń zawodowych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz uczestniczek projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’ ma na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie, a docelowo powrót na otwarty rynek pracy.

Ruszył program Aktywizacji Zawodowej dla uczestników projektu „ Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Celem zajęć jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie wszechstronnych działań zmierzających do reintegracji zawodowej i społecznej.

Program Aktywizacji Zawodowej realizowany jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Piłsudskiego 2. Wsparcie realizują Specjaliści Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe.

W zajęciach uczestniczy 10 uczestników projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej’’. W ramach treningu realizowane bedą również spotkania integracyjne poza siedzibą MOPS m.in. wyjście do kina i kręgielni.

Trening Umiejętności Społecznych IV

Ruszyły zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych IV w ramach projektu „ INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Pracownicy Klubu Integracji Społecznej prowadzą m.in. zajęcia z  profilaktyki uzależnień, warsztatów asertywności, komunikacji interpersonalnej.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania społecznego osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem, a także zdobycie nowych i pogłębienie dotychczasowych kompetencji społecznych oraz motywowanie do aktywnego rozwoju osobistego.

W zajęciach uczestniczy 30 osób objętych kontraktem socjalnym podzielonych na dwie grupy oraz 19 osób realizujących PAL z podziałem na dwie grupy.

W ramach treningu realizowane będą również spotkania integracyjne poza siedzibą MOPS m.in. wyjście do kina i kręgielni, które mają na celu wzmocnienie procesów integracyjnych i kształtowania pozytywnych relacji między uczestnikami jako czynników mających duży wpływ na motywację, frekwencję i aktywny udział w realizowanych w ramach projektu działań.

Programem Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców ul. Robotniczej w Dąbrowie Górniczej realizowanym w ramach projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

W związku z Programem Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców ul. Robotniczej w Dąbrowie Górniczej realizowanym w ramach projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż od lipca br. organizowane są dwugodzinne animacje na terenie placu zabaw przy ul. Robotniczej w pobliżu Przedszkola nr 6. Animacje prowadzone są raz w miesiącu przez profesjonalną firmę.

Celem spotkań z animatorem jest nauka alternatywnych form spędzania czasu wolnego jak również wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa relacji miedzy uczestnikami projektu. Należy zaznaczyć, że zabawy na świeżym powietrzu są znacznie bardziej rozwijające a zwiększona ilość bodźców na dziecko, walory wychowawczo-higieniczne i ogólny wpływ środowiska na organizm dziecka zachęcają do nakłaniania go do udzielania się na placach zabaw, czy w innych miejscach do tego typu aktywności przeznaczonych. Ponadto zajęcia mają zwiększyć poziom integracji mieszkańców ul. Robotniczej. Ostatnie animacje odbyły się w miesiącu sierpniu, kolejne planowane są pod koniec września i w miesiącu październiku 2019 roku. Terminy spotkań uzależnione są warunkami atmosferycznymi.

Dzień Tolerancji”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 6.09.2019 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu ,,Integra III …” wraz z pracownikami socjalnymi uczestniczyli w ,,Dniu Tolerancji”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Krokus”. Impreza odbyła się w Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. Każdy z uczestników mógł zapoznać się z zasadami udzielania Pierwszej Pomocy poprzez fachowy instruktarz ratowników medycznych. Na scenie można było podziwiać występy osób niepełnosprawnych. Na wszystkich czekała pyszna grochówa i słodki poczęstunek. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wspólnie z osobami niepełnosprawnymi bawili się przy piosenkach wykonywanych na żywo przez zaproszonych wokalistów. W ramach integracji wspólnie wykonano błyszczące ozdoby.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 8 – Kurs komputerowy ECDL „ E- Citizen”

Kurs komputerowy„ E- Citizen” realizowany był w okresie od 05.08.2019 r. do 27.08.2019 r. z podziałem na trzy grupy. Obejmował 48 godzin dydaktycznych. Prowadzony był przez wykładowców/ egzaminatorów PTI posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki będącej przedmiotem prowadzenia kursów.

Celem kursu było kształtowanie umiejętności związanych z obsługą komputera, wykorzystywania programów użytkowych, takich jak: edytor tekstu, poruszania się w internecie , serwisach internetowych, korzystania

z poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych.

Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeniowej polegającej na wykonywaniu różnorodnych zadań związanych z obsługą komputera.

Kurs ukończyło 31 osób spośród 32 osób, które rozpoczęły udział w kursie.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet końcowych została osiągnięta poprawna znajomość obsługi komputera, co sprawiło, że wszystkie osoby zdały egzamin PTI „ E- Citizen”.

Założony cel dydaktyczny został osiągnięty, a absolwenci szkolenia otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat.

Wszystkim uczestnikom oraz uczestniczkom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 3 – Kurs „ Opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego”

Kurs „ Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego” realizowany jest w okresie od 16.09.2019 r. do 12.11.2019 r. Kurs obejmuje 180 h z zakresu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
w podziale na 60 h teoretycznych (po 45 minut), 120 h praktycznych (po 60 minut),
65 godzin dydaktycznych
z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego (po 45 minut).

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek/uczestników z zakresu wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług opiekuna/opiekunki osoby starszej z możliwością pracy za granicą.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 7

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom życzymy powodzenia.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 4 – Kurs „GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO”

Kurs „ Gospodarki magazynowej z obsługą wózka jezdniowego” rozpoczął się w okresie od 16.09.2019 r. i będzie trwał do 09.10.2019 r. Kurs obejmuje 120 godzin w tym:

dla gospodarki magazynowej należy uwzględnić 53 godziny teoretyczne (po 45 minut),

dla obsługi wózka jezdniowego należy uwzględnić – 67 godzin w tym:

44 godziny zajęć teoretycznych (45 min.) oraz 15 godzin zajęć praktycznych (60 min.) z zakresu
obsługi wózka jezdniowego,

3 godziny zajęć teoretycznych (45 min.) oraz 5 godzin zajęć praktycznych (60 min.) z zakresu obsługi

bezpiecznej wymiany butli gazowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek/uczestników z zakresu wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do procedury zdawania egzaminu przed UDT i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz certyfikatu potwierdzającego praktyczne kwalifikacje w zakresie gospodarki magazynowej z obsługą wózka jezdniowego.

Ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia: 5.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom życzymy powodzenia.

Animacje dla uczestników PAL w ramach projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

W dniu 27.09.2019 r. przy ul Robotniczej odbyły się kolejne animacje dla dzieci oraz ich opiekunów w  związku z Programem Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców ul. Robotniczej w Dąbrowie Górniczej realizowanym w ramach projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w D. G. Zabawy były prowadzone przez profesjonalnych animatorów, którzy dzięki swojej kreatywności uruchomili u wszystkich uczestników wyobraźnię i zachęcili do wspólnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem potencjału dzielnicy, jakim jest niedawno powstały plac zabaw. Kolejne animacje planowane są w miesiącu październiku 2019 r.

Kurs kosmetyczny (wizaż i stylizacja)

Kolejny kurs organizowany w ramach projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” już za nami.

W dniach 01.10.2019 r. – 04.10.2019 r. dwie uczestniczki zdobyły nowe kompetencje zawodowe w zakresie wizażu i stylizacji ubioru.

Kurs kosmetyczny ( wizaż i stylizacja ) obejmował 30 godzin dydaktycznych, w tym:

5 godzin teoretycznych po 45 minut oraz 25 godzin praktycznych zegarowych.

Uczestniczki nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.: analizy kolorystycznej typów urody, rodzaju cery, doboru ubrań i dodatków do sylwetki, korygowania niedoskonałości urody, sposobów przygotowania skóry do wykonania makijażu.

Kurs skończył się egzaminem wewnętrznym z sukcesem ukończonym przez jego uczestniczki.

Kursantkom gratulujemy nowych kompetencji zawodowych.

Pożegnanie lata

W związku z Programem Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców ul. Robotniczej w Dąbrowie Górniczej realizowanym w ramach projektu Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w D.G informujemy, iż w dniu 24.10.2019r. odbyły się ostatnie animacje, które trwały od lipca br. na terenie ul. Robotniczej w pobliżu Przedszkola nr. 6, na terenie placu zabaw. Animacje prowadzone były raz w miesiącu przez profesjonalną firmę. Zadaniem animatorów było nauczyć opiekunów jak spędzać czas wolny z dziećmi i przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych i poprawy relacji miedzy uczestnikami projektu, a także zwiększyć poziom integracji mieszkańców ul. Robotniczej. Z uwagi na duże zainteresowanie animacjami i płynących korzyści z wspólnej integracji mieszkańców dzielnicy planuje się kontynuację działań w okresie wakacyjnym w przyszłym roku. Zapraszamy !!!

DOMOWE SPA

W dniu 31.10.2019 r. uczestnicy PAL w ramach programu ,, Integra III ” brali udział w ,, Domowym SPA ”. Spotkanie dedykowane dla kobiet, które podczas 2- godzinnej zabawy mogły skorzystać bezpłatnie z kosmetyków wysokiej jakości . Palowiczki mogły samodzielnie wykonać zabiegi kosmetyczne jak piling stóp i twarzy, z wykorzystaniem kosmetyków wykonanych na bazie wyłącznie naturalnych składników. W trakcie spotkania uczestniczki mogły uzyskać informacje na temat pielęgnacji ciała, dowiedziały się jakie składniki powinny znajdować się w kosmetykach, a jakie szkodliwie działają na naszą skórę. Ponadto dzięki ekspertce, która prowadziła zajęcia Palowiczki mogły wykonać samodzielnie makijaż. W spotkaniu brało udział 5 kobiet , kolejne

,, Domowe SPA” zaplanowano na 7.11.2019 z udziałem kolejnych Palowiczek.

Dzieje się w Klubie!

Pod koniec listopada Klub Integracji Społecznej wystartował z nowym Programem Aktywizacji Zawodowej 2, dla osób biorących udział w projekcie „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. Jego celem jest zmotywowanie uczestników/czek do zwiększenia intensywności w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Aktywizacja zawodowa uczestników projektu „INTEGRA III– program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w  Dąbrowie Górniczej”

Zadanie 1 kurs „Prawa jazdy kat. B

Z końcem grudnia zakończył się kurs Prawa jazdy kat. B. Realizowany był w wymiarze 30 h zajęć teoretycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania, oraz przedlekarskiej pomocy. Zajęcia praktyczne prowadzone były w ruchu miejskim oraz na placu manewrowym w wymiarze 30 h na każdego uczestnika.

Do kursu przystąpiło 7 osób którzy ukończyli szkolenie i zaliczyli egzamin wewnętrzny.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy zdobytych kwalifikacji.

Kurs prawo jazdy kat. C,C+E łączony z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

W miesiącu lutym zakończył się ostatni kurs planowany dla uczestników drugiej edycji projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. Kurs prawo jazdy kat. C, C+E łączony z kwalifikacją wstępną przyspieszoną służył przygotowaniu osoby do podjęcia pracy w charakterze kierowcy samochodów ciężarowych z przyczepą/naczepą. Zajęcia praktyczne prowadzone były w ruchu miejskim oraz na autodromie z wykorzystaniem urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Kwalifikacje uzyskał jeden uczestnik, któremu serdecznie gratulujemy oraz życzymy szerokiej drogi w pracy kierowcy samochodu ciężarowego.

Zajęcia z psychologiem w ramach projektu „INTEGRA III…”

Jak co roku pierwszym działaniem tej edycji projektu były indywidualne zajęcia z psychologiem. Uczestnicy i uczestniczki zostali poddani diagnozie w zakresie analizy deficytów, zasobów, potencjału oraz oczekiwań względem uczestnictwa w projekcie. Dzięki tym działaniom każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma odpowiednią do potrzeb ścieżkę reintegracji w formie wsparcia usług aktywnej integracji.

Zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu
„INTEGRA III…”

Drugim działaniem w ramach tegorocznej edycji projektu były spotkania z doradcą zawodowym, których celem było ustalenie tzw.:”Indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej”, czyli dobranie odpowiednich kursów/szkoleń zawodowych do potrzeb i możliwości uczestników i uczestniczek.

Podczas spotkań doradca zawodowy przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi zbierał niezbędne informacje do diagnozy sytuacji zawodowej. Podczas kolejnej rozmowy z integrowiczami wspólnie ustalili, które szkolenie/kurs będzie najbardziej odpowiednie do możliwości danej osoby, ale także do potrzeb lokalnego rynku pracy. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju drugie spotkanie odbyło się w formie konsultacji telefonicznej.

Coaching życiowy

W miesiącu czerwcu i lipcu bieżącego roku uczestnicy projektu „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” wzięli udział w cyklu warsztatów organizowanych w Klubie Integracji Społecznej w ramach programu „Coaching życiowy”. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pogłębienia wiedzy i zwiększenia umiejętności w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Klubu obejmowały następujące obszary: doradztwo zawodowe, sztuka autoprezentacji, działalność wolontarystyczna, profilaktyka uzależnień, techniki relaksacyjne. Osoby, które wzięły udział w warsztatach skorzystają również z indywidualnych konsultacji specjalistów Klubu Integracji Społecznej.

Nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe zdobyte

W lipcu uczestnicy i uczestniczki projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” wzięli udział w kursach zawodowych.

Osiem osób szkoliło swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera i internetu, które w dzisiejszym świecie wydają się być niezbędne. Całej grupie poszło świetnie na egzaminie i wszystkim zdającym udało się uzyskać certyfikat ECDL.

Inne uczestniczki wzięły udział w kursie obsługi kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem i z pozytywnym wynikiem go zakończyły. Zdobyte nowe umiejętności w przyszłości ułatwią paniom podjęcie pracy w branży handlowej.

Oba kursy odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi obecnie procedurami.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom gratulujemy zdobytych kompetencji i kwalifikacji i życzymy samych sukcesów na ścieżce zawodowej.

Kolejne kompetencje zawodowe zdobyte

W dniach 10.08-13.08.2020 r. realizowany był kurs kosmetyczny dla uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Zajęcia w wymiarze 30 godzin odbywały się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza  i obejmowały mi.n. takie zagadnienia jak: przeprowadzanie analizy kolorystycznej typu urody, rodzaju cery, wad skóry twarzy i sylwetki w celu wykonania odpowiedniego makijażu, doboru ubrań, dodatków itp., wykonywanie makijażu odpowiedniego do typu urody, koloru oczu i włosów na podstawie analizy kolorystycznej, korygowanie niedoskonałości urody (ust, oczu i innych fragmentów twarzy), modelowanie twarzy podkładem, wygładzanie cery.

Kurs skończył się pozytywnie zdanym egzaminem wewnętrznym przez osoby w nim uczestniczące.

Gratulujemy wyniku i życzymy wytrwałości w realizacji planów zawodowych!

Coaching dla Integry

Ruszyły spotkania indywidualne dla uczestników Coachingu życiowego organizowanego w ramach projektu: „Integra III …”. Osoby biorące udział w programie mogą skorzystać z fachowej pomocy oferowanej przez specjalistów Klubu Integracji Społecznej, a przy tym zwiększyć własne kompetencje społeczno – zawodowe. Pracownicy KIS oferują profesjonalne poradnictwo w zakresie wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsultacji w zakresie uzależnień, pełnienia funkcji rodzicielskich oraz w ramach innych obszarów życiowych ważnych dla  uczestników projektu.

Ostatni planowany kurs w tej edycji projektu „INTEGRA III...” zakończony

Z dniem 30.09.2020 r. zakończył się ostatni planowany w tej edycji projektu „INTEGRA III ….” kurs - kurs prawo jazdy kat. b.

Przez dwa miesiące trzy uczestniczki projektu nabywały umiejętności kierowania pojazdem i zachowania się w różnych sytuacjach drogowych oraz zdobywały wiedzę z zakresu przepisów drogowych i udzielania pierwszej pomocy.

Trzymamy kciuki za zdanie egzaminu, a przyszłym kierowcom życzymy szerokiej drogi.

 

Trening: „Edukacja finansowa”

Zakończył się kolejny etap warsztatów w ramach treningów umiejętności i kompetencji  społecznych dla uczestników projektu: „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” pt.: "Edukacja finansowa – zarządzanie budżetem domowym". Integrowicze wzięli udział w cyklu spotkań nt. sposobów i  możliwości oszczędzania, zasad racjonalnego pożyczania, bankowości online, bezpieczeństwa w bankowości internetowej. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła wysoka frekwencja i aktywność uczestników na zajęciach. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz umiejętności pomogą efektywnie zarządzać budżetem i uniknąć pułapek finansowych.

PAL-owicze się szkolą!

Od 21 października uczestnicy PAL-u realizowanego w ramach projektu „Integra III –program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR biorą udział w treningu z zakresu kompetencji społecznych.

Zajęcia obejmują następująca tematykę: asertywność i jej rola w życiu człowieka,stres i sposoby radzenia sobie z nim, savoir-vivre w życiu zawodowym i codziennym, autoprezentacja jako świadome kierowanie wrażeniem jakie wywieramy na innych, kreatywność jako jedna z kluczowych kompetencji XXI wieku, organizacja społeczności lokalnej jako wyraz aktywniej polityki społecznej, wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, skuteczne i efektywne wykorzystywanie istniejących zasobów środowiska lokalnego, założenia i praktyka funkcjonowania programów aktywności lokalnej (PAL), planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby lokalnej społeczności, wypracowanie modelu aktywnych działań środowiskowych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów na ul. Robotniczej.

Kompetencje społeczne nazywane są inaczej umiejętnościami interpersonalnymi, umiejętnościami komunikacyjnymi czy też umiejętnościami relacyjnymi zapewniają lepsze rozumienie się i porozumiewanie, ułatwiają poznanie innych osób, wspomagają radzenie sobie w nowych sytuacjach, rozszerzają możliwości zaspakajania potrzeb społecznych, zwiększają możliwości rozwiązywania problemów, konfliktów.

Zdobyta podczas kilkudniowego treningu wiedza z zakresu kompetencji społecznych pozwoli uczestnikom PAL łatwiej osiągnąć zamierzone cele osobiste i zawodowe, jak również przyczyni się do poprawy funkcjonowania środowiska lokalnego PAL-owiczów.

Szkolenie odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z procedurami związanym z ochroną przed Covid-19.