Zostań rodziną zastępczą

           W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 117 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 168 dzieci. Tut. Ośrodek corocznie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, które odbywa się w pierwszym kwartale roku. W szkoleniu mogą uczestniczyć małżeństwa i osoby stanu wolnego, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest bezpłatne. Jego celem jest dostarczenie osobom chcącym podjąć się roli rodzica zastępczego, wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia właściwej opieki dzieciom, które chciałyby przyjąć do swojej rodziny.

            Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim która:

  • mieszka stale na terenie RP, korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych,
  • nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza ta nie jest ograniczona ani zawieszona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, o ile taki obowiązek ciąży na niej,
  • nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
  • jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • zapewnia odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Warunkiem pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej po ukończeniu szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne świadczenia pieniężne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS – Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,

Al. J. Piłsudskiego 2, tel. 571-332-354, 571-332-355, 571-332-356