Drukuj

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie 449 820 zł

Całkowity koszt 449 820 zł

Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 449 820,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie 1 408 212 zł

Całkowita wartość 1 408 212 zł

Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 1 408 212,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dzięki tym funduszom 134 osoby z niepełnosprawnością (105 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 16 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 13 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności) uzyska bezpłatnie 28 980 godzin wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu.*

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwo gazowe.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy (art.3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne)
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej tut. Ośrodka (zakładka Formy pomocy - Dziecko i rodzina – Dodatek osłonowy) lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Ośrodka lub przesłać tradycyjną pocztą. W/w wnioski można składać również elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przedłużenie ważności orzeczeń oraz kart parkingowych !

 

W dniu 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2768 ogłoszona została ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2024r.

Od 1.01.2024r. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna będzie obowiązywać ze zmianami, wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r., poz. 1429).

Pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie będą mogli zdecydować, którą z form wybrać: czy pozostać przy świadczeniu dla opiekuna osoby z niepełnosprawnościami, czy ubiegać się o świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością.