Informujemy, że od 1 lipca 2021r. zmianie uległo:

1. Kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
    a/ jednoosobowym – 40% 
    b/ wieloosobowym – 30% 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2.Definicja dochodu tj. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2020 r. poz.111)

3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: dodano punkt

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach

    W pozostałym zakresie bez zmian

4. Dodatek mieszkaniowy:

  • przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego

  • może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej

5. Zmianie uległy również wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego.

Od 01.07.2021r. przyjmowane są dokumenty wypełnione wyłącznie na nowych drukach. Natomiast wnioski złożone do 30.06.2021r. rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach. Aktualne druki można pobrać ze strony internetowej mops.com.pl w zakładce formy pomocy/dziecko i rodzina/dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 571 332 301 lub 571 332 273