Od 21 października uczestnicy PAL-u realizowanego w ramach projektu „Integra III –program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR biorą udział w treningu z zakresu kompetencji społecznych.

Zajęcia obejmują następująca tematykę: asertywność i jej rola w życiu człowieka,stres i sposoby radzenia sobie z nim, savoir-vivre w życiu zawodowym i codziennym, autoprezentacja jako świadome kierowanie wrażeniem jakie wywieramy na innych, kreatywność jako jedna z kluczowych kompetencji XXI wieku, organizacja społeczności lokalnej jako wyraz aktywniej polityki społecznej, wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, skuteczne i efektywne wykorzystywanie istniejących zasobów środowiska lokalnego, założenia i praktyka funkcjonowania programów aktywności lokalnej (PAL), planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby lokalnej społeczności, wypracowanie modelu aktywnych działań środowiskowych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów na ul. Robotniczej.

Kompetencje społeczne nazywane są inaczej umiejętnościami interpersonalnymi, umiejętnościami komunikacyjnymi czy też umiejętnościami relacyjnymi zapewniają lepsze rozumienie się i porozumiewanie, ułatwiają poznanie innych osób, wspomagają radzenie sobie w nowych sytuacjach, rozszerzają możliwości zaspakajania potrzeb społecznych, zwiększają możliwości rozwiązywania problemów, konfliktów.

Zdobyta podczas kilkudniowego treningu wiedza z zakresu kompetencji społecznych pozwoli uczestnikom PAL łatwiej osiągnąć zamierzone cele osobiste i zawodowe, jak również przyczyni się do poprawy funkcjonowania środowiska lokalnego PAL-owiczów.

Szkolenie odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z procedurami związanym z ochroną przed Covid-19.