Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program zakłada finansowe wsparcie samorządów w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej do 80 procent kosztów realizacji zadania.

Dofinansowanie Programu ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Dąbrowa Górnicza wynosi w 2020 r. 50.400,00 zł.

Beneficjentami programu są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania tej osoby. Dzięki niej będą mogli zyskać czas dla siebie. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w zależności od indywidualnych potrzeb opiekuna i osoby niepełnosprawnej w obszarze samoobsługi, mobilności, komunikacji i świadomości społecznej

poprzez zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych, pomoc tym osobom w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2020 r z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać do 15 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami, o których mowa powyżej w wymiarze do 120 godzin na opiekuna. Łącznie liczba godzin usług opieki wytchnieniowej do 20.12.2020 r nie powinna przekroczyć 1800 godzin. Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o kontakt telefoniczny z Działem ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, tel. 571332280, 572703006, 572703007.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 logo MRiPS