Jak co roku, Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przygotował dla mieszkańców naszego miasta ciekawą ofertę na rok 2021.

Program prac społecznie użytecznych to program skierowany do bezrobotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Celem programu jest nabycie doświadczenia zawodowego, umiejętności związanych z pełnieniem roli pracownika, nawiązanie nowych kontaktów.
Prace wykonuje się w wymiarze 40 godzin w miesiącu na rzecz określonych podmiotów z terenu Dąbrowy Górniczej.

W tym roku Klub przygotował dodatkowo następujące programy:

Dla rodziców, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje opiekuńczo - wychowawcze organizowana będzie „Szkoła rodzica”, gdzie oprócz warsztatów edukacyjnych dotyczących m.in. kształtowania właściwych postaw rodzicielskich, konstruktywnych sposobów wyrażenia emocji, ukazywania zagrożeń rozwojowych, przewidziane zostały działania kulturalno – rekreacyjne poza siedzibą MOPS.
Program realizowany będzie w II,III i IV kwartale 2021 r.

Dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo pań został przygotowany program „Aktywna kobieta”. Uczestniczki w wieku 20-59 lat podczas zajęć będą mogły m.in. dowiedzieć się o jawnym i ukrytym rynku pracy, poznać swoje mocne strony i dowiedzieć się o kompetencjach miękkich, a także poznać ciekawe strony internetowe dot. darmowych szkoleń/kursów oraz stworzyć mapę zasobów istniejących w Dąbrowie. W programie zostały także przewidziane działania kulturalno – rekreacyjne poza siedzibą MOPS.
Program realizowany będzie w III i IV kwartale 2021 r.

Kolejnym programem oferowanym w tym roku przez KIS jest program „Droga do trzeźwości”. Program realizowany będzie w ramach profilaktyki selektywnej, która skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój uzależnień. Celem niniejszego programu będzie również tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych.
Program realizowany na bieżąco do końca grudnia.

Kurs na wolontariat” to program dla osób, które chcą pomagać innym, wpierać liczne akcje na terenie miasta, rozwijać się i zdobywać nowe przyjaźnie i doświadczenia. W ramach programu zostały zaplanowane spotkanie z psychologiem, zajęcia integracyjne w formie wyjazdowej.
Program realizowany będzie w 2021 r.

Stale sprawni” to program przeznaczony dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności korzystających ze wsparcia tut. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem realizacji programu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie wszechstronnych działań zmierzających do aktywizacji społecznej oraz rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnością. Na zajęciach uczestnicy będą mogli poznać sposoby odreagowania negatywnych emocji, wzmocnić samoocenę, nauczyć się asertywności, poznać ulgi i uprawnienia im przysługujące. Zaplanowano również wyjście o charakterze kulturalno – rekreacyjnym.
Program realizowany będzie w II,III i IV kwartale 2021 r.

Pewnym krokiem w dorosłość” to program skierowany do młodych osób w wieku 18-25 l. pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia będą nakierowane na zmniejszenie zagrożenia zjawiskiem NEET. Zaplanowano również zajęcia kulturalno-rekreacyjne w formie biletów wstępu.
Program realizowany będzie w III i IV kwartale 2021 r.

Stawiam na rozwój” to program przeznaczony dla wszystkich chętnych zgłaszających się do Klubu Integracji Społecznej, w szczególności dla osób w o których mowa w art. 1 w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Celem głównym programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz ogólna poprawa funkcjonowania w życiu codziennym mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W programie zostały przewidziane m.in.: warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poznanie specyfiki zespołu uzależnienia od alkoholu- elementarnej wiedzy na temat choroby czy relaksacja.
Program realizowany będzie w 2021 r.

Udział we wszystkich programach jest bezpłatny. Na zajęcia edukacyjne grupowe został przewidziany drobny poczęstunek       ( nie dotyczy programu prac społecznie użytecznych ).

Jedna osoba może być równocześnie uczestnikiem dwóch programów pod warunkiem spełnienie warunków uczestnictwa        ( np. w programie Aktywna Kobieta i PSU ).

Przypominamy również, że nasi specjaliści dyżurują dla Państwa pod numerami telefonów:

konsultant ds. doradztwa zawodowego –tel. 571 332 367
psycholog - tel. 571 332 369
terapeuta / pedagog - tel. 571 332 368
pracownik socjalny KIS – tel. 571 332 364
koordynator wolontariatu – tel. 572 702 998

Wszelkie aktualności dotyczące działalności Klubu Integracji Społecznej można śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.mops.com.pl oraz fb.