Drukuj

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki tym funduszom osobyz niepełnosprawnością uzyskają bezpłatnie wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu.*

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

do placówki oświatowej.

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, który prowadzi rekrutację pod nr telefonu: 571 332 280, 571 332 290, 571 332 362, 571 332 299,  lub wyślij zgłoszenie na adres kmyslinska@mops.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu

do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Link do strony z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024:

 

*Wsparcie asystenta w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

 

ELEKTRONICZNE OPASKI CZEKAJĄ NA SENIORÓW. URZĄDZENIA POMOGĄ ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO STARSZYCH MIESZKAŃCÓW

 

Dąbrowscy seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z programu teleopieki. W jego ramach dostaną specjalne elektroniczne opaski, dzięki którym można m.in. wezwać pomoc, kiedy wydarzy się coś niepokojącego.

 

Program skierowany jest do mieszkańców po 65 roku życia. W jego ramach, bezpłatnie zostaną udostępnione im elektroniczne urządzenia, noszone na ręce, wyposażone w wiele funkcji pomagających zadbać o bezpieczeństwo użytkownika.

 

Opaski posiadają m.in. możliwość monitorowania pulsu, lokalizator GPS, detektor upadku czy przycisk SOS. W sytuacji, gdy dzieje się coś niepokojącego, senior może połączyć się głosowo z asystentem. Również asystent, jeśli dostanie sygnał z urządzenia, że np. osoba starsza mogła się przewrócić, ma możliwość połączenia się i sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku.

 

Zainteresowani udziałem w programie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami: 571 332 290 i 571 332 363. Dzwonić mogą nie tylko seniorzy, ale też dzieci, wnuki czy opiekunowie osób, które potrzebują takiej pomocy.

 

Do tej pory ze wsparcia skorzystało 117 osób. Programem teleopieki objętych możemy być łącznie 300 starszych mieszkańców Dąbrowy Górniczej, tak więc 183 opaski są jeszcze do rozdysponowania.

 

Program współfinansowany jest z rządowych środków w ramach „Korpusu Wsparcia Seniora”. W jego pilotażowej, zeszłorocznej odsłonie, w mieście uczestniczyło 100 osób.

Od dnia 01 października 2023 r ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwoty 900,00 zł na kwotę 1 209,00 zł.

 

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona
została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

 

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową, utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

 

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

 

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.


- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem
ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).

Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 554 880,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dzięki tym funduszom 80 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością (15 rodziców/opiekunów dzieci do 16 osób r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 65 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z orzeczeniem traktowanym na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) uzyska bezpłatnie 13 600 godzin usługi opieki wytchnieniowej (do 170 godzin na 1 osobę).

Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 1 711 254,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dzięki tym funduszom 125 osób z niepełnosprawnością (100 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 15 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z orzeczeniami traktowanymi na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz 10 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności) uzyska bezpłatnie 40 030 godzin wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu.*

Tak wiele dzieci chce zostać częścią kochającej
i troszczącej się rodziny.

Spełnij marzenie choć jednego z nich i zostań dla niego
rodziną zastępczą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór
na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
niezawodowe,
które
rozpocznie się od miesiąca lutego 2023 r.

Zapraszamy na szkolenie małżeństwa i osoby stanu wolnego,
pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
jest bezpłatne dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Jego celem jest dostarczenie osobom chcącym podjąć
się roli rodzica zastępczego, wiedzy i umiejętności niezbędnych
do pełnienia w.w funkcji.

Wszystkie osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa

zastępczego serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt pod numerem:

tel. 571-332-355, 571-332-356, 571-332-350

Jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)?

 

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 571 332 280, 571 332 290 lub wyślij zgłoszenie na adres awojcik@mops.com.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada 2022 r.

 

Program kierowany jest do opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023