Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są uprawnieni do skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Wnioski o udzielenie rządowej pomocy należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024 w terminie do 6 września 2023 r. (Zarządzenie nr 3464.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10.07.2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024).

Nadmieniam, że przedmiotowy wniosek o udzielenie pomocy mogą składać:

  • opiekunowie ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • nauczyciel,
  • pracownik socjalny,
  • inna osoba, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowej pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 19 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046) oraz uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręcznik6w, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023- 2025.