Drukuj

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Zespół ds. Usług zajmuje się w szczególności:

1. Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Przyjmowaniem wniosków dotyczących:

usług opiekuńczych

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

 

specjalistycznych usług opiekuńczych,

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim

 

usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,

rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

skierowania do domów pomocy społecznej.

3. Przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w związku z ubieganiem się o przyznanie wyżej wymienionych form pomocy.

Wzory zaświadczeń:

Dotyczące usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 

Zaświadczenie lekarskie dotyczące pomocy usługowej

  

Zlecenie rehabilitacji

 

Dotyczące domów pomocy społecznej:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych zajmuje się ponadto:

  1. Wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia.
  2. Ustalaniem możliwości pobytu w domu pomocy społecznej na terenie miasta oraz na terenie innych miast.

 

 4. W 2024 r. Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych realizuje dwa programy z Funduszu Solidarnościowego pod nazwami:

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024,

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2024 " Klauzula informacyjna w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 

Dodatkowo Dział ds Osób Starszych i Niepełnosprawnych realizuje program pod nazwą "Korpus wsparcia Seniorów" Informacja o programie

Dokumenty do pobrania, kwalifikujące do programu "Korpus Wsparcia Seniorów":

  1. Wniosek o przystąpienie do programu ,,Program Teleopieki dla Mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2024”

  2. Karta Informacyjna Podopiecznego

  3. Oświadczenie o potrzebie korzystania z usługi „opieki na odległość”

  4. Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

  5. Klauzula informacyjna klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

  6. Klauzula informacyjna klauzula zgody dla osoby najbliższej upoważnionej

  7. Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki w Karcie Informacyjnej Podopiecznego