Drukuj

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Zespół ds. Usług zajmuje się w szczególności:

1. Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Przyjmowaniem wniosków dotyczących:

usług opiekuńczych

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

 

specjalistycznych usług opiekuńczych,

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim

 

usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,

rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

skierowania do domów pomocy społecznej.

3. Przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w związku z ubieganiem się o przyznanie wyżej wymienionych form pomocy.

Wzory zaświadczeń:

Dotyczące usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 

Zaświadczenie lekarskie dotyczące pomocy usługowej

  

Zlecenie rehabilitacji

 

Dotyczące domów pomocy społecznej:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych zajmuje się ponadto:

  1. Wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia.
  2. Ustalaniem możliwości pobytu w domu pomocy społecznej na terenie miasta oraz na terenie innych miast.

 

KORPUS WSPARCIA SENIORA

Program Teleopieki dla Mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2022”, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • detektor upadku,

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

 

Dokumenty do pobrania :

1. Wniosek o przystąpienie do Programu „Program Teleopieki dla Mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2022”

2. Oświadczenie o potrzebie korzystania z usługi „opieki na odległość”

3. Klauzula informacyjna/klauzula zgody dla uczestnika Programu

4. Karta Informacyjna Podopiecznego

5. Klauzula informacyjna/klauzula zgody dla osoby najbliższej/upoważnionej

6. Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

 

Wniosek o przystąpienie do Programu

Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki w Karcie Informacyjnej Po

Oświadczenie o potrzebie korzystania z opieki na odległość

Klauzula zgody dla osoby najbliższej upoważnionej

Klauzula informacyjna dla uczestnika

Karta Informacyjna Podopiecznego