Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje

Zapomoga przysługuje:

matce

ojcu

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka

Wysokość zapomogi

1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku objęcia go opieką prawną lub faktyczną albo przysposobienia do ukończenia 18 roku życia w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką . Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012r, poz. 1255) jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny tzn.: sumę dochodów członków rodziny tj.; małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.