Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

oświadczenie o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo

znacznym stopniu niepełnosprawności.