Ubiegając się o dodatki do zasiłku rodzinnego do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

Ubiegający się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka rodzic dziecka powinien przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeżeli o ten dodatek występuje osoba inna niż rodzic osoba uprawniona, tj. opiekun prawny,  opiekun faktyczny albo osoba, która przysposobiła dziecko, powinna złożyć:

Kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku opiekuna prawnego dziecka;

Kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko;

Zaświadczenie z sądu  o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku opiekuna faktycznego dziecka, który wystąpił o przysposobienie dziecka.

zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ponieważ wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny,  nie ma potrzeby przedkładania ich ponownie przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe dodatki do tego zasiłku, przedkładając dodatkowo odpowiednie dokumenty. I tak osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego ubiegająca się o dodatek z tytułu:

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony i o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

dowód potwierdzający samotne wychowywanie dziecka tzn.:

odpis aktu zgonu małżonka w przypadku wdowy lub wdowca,

odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne,

kserokopia aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

zaświadczenie szkoły o kontynuacji nauki w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia.

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku  o zasiłek rodzinny dołącza:

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,

inne oświadczenia.