PODSUMOWANIE PROJEKTU „INTEGRA” 2012 – 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizował w latach 2012 – 2013 piątą edycję Projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo-INTEGRA

Programem objętych było ponad 120 mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z pomocy społecznej, którzy uczestnicząc w projekcie mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a także uczyli się jak radzić sobie na współczesnym rynku pracy. Uczestnicy projektu w ramach organizowanych zajęć i warsztatów, przy wsparciu specjalistów nabyli wiele umiejętności pomocnych w powrocie na rynek pracy. Działania projektowe nakierowane były na integrację klientów MOPS ze środowiskiem oraz podniesienie motywacji uczestników do aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego, a zwłaszcza podejmowania walki o lepszą jakość życia dla siebie i swojej rodziny. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było zawarcie kontraktu z pracownikiem socjalnym. W ramach kontraktu realizowane było wsparcie z zakresu instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej oraz świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego.

Wszystkie działania w ramach projektu były realizowane zgodnie z zasadą równości szans poprzez promowanie idei równości szans w tym płci wśród uczestników i uczestniczek projektu.

NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Atrakcyjnym działaniem projektowym skierowanym do „Integrowiczów” była możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Uczestniczki projektu przez 4 lata kontynuowały podjętą w 2009 roku naukę na kierunku Technik mechanik w czteroletnim Prywatnym Technikum Zawodowym w Dąbrowie Górniczej. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu we własny rozwój, w 2013 roku uczestniczki projektu w pełnym – 9 -cio osobowym składzie uzyskały średnie wykształcenie.

POWRÓT NA RYNEK PRACY

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w szeregu działań mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, a co za tym idzie wspomagających ich powrót do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego typu działań zorganizowano zajęcia w Klubie Integracji Społecznej obejmujące doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą ds. uzależnień, doradcą osób niepełnosprawnych.

Dla uczestników i uczestniczek projektu systemowego zorganizowano kursy, które umożliwiły zdobycie cenionych kwalifikacji i podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy. Wybór tematyki i rodzaju kursu był wypadkową predyspozycji osobowych uczestników i analizy rynku pracy, a wypracowany był w oparciu o konsultacje z doradcą zawodowym i pracownikami socjalnymi. Zorganizowano: kurs komputerowy przygotowujący w zakresie ECDL START i ECDL e-Citizen, kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego, kurs na kasjera z obsługą kasy fiskalnej oraz fakturowaniem komputerowym, kurs operatora koparko – ładowarki wszystkich typów klasa III, kurs gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych, komputera w zakresie programów magazynowych, podstaw fakturowania komputerowego oraz praktycznymi aspektami realizacji zasad GHP/GMP, kurs spawania metodą MAG (135) oraz prawo jazdy kategorii „B”. Do udziału w kursach skierowano łącznie 74 osoby.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ROZWÓJ OSOBISTY

Dla uczestników i uczestników projektu zorganizowano poradnictwo i wsparcie grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych. Zrealizowano w sumie 6 warsztatów o różnorodnej tematyce: ABC rozmowy kwalifikacyjnej, ABC przedsiębiorczości, ABC zarządzania budżetem domowym, pierwsza pomoc przedmedyczna, wizaż i stylizacja oraz samoobrona. Warsztaty odbywały się w maksymalnie 8 osobowych grupach w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a ich celem było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: poszukiwania pracy, działań biznesowych (np. rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, zarządzania budżetem domowym, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, kreowania własnego wizerunku oraz uwalnianie naturalnych mechanizmów obronnych. Do udziału w warsztatach skierowano łącznie 102 osoby. Uczestnicy i uczestniczki projektu oraz osoby z ich najbliższego otoczenia uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu wyjazdowym w dziedzinie rozwoju osobistego, w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych, które są niezbędne do tworzenia i utrzymania prawidłowych relacji społecznych i zawodowych w szczególności poprzez: rozwój umiejętności działania w trudnych sytuacjach społecznych, rozwój umiejętności redukowania lęku przed dezaprobatą społeczną, wzmocnienie zainteresowania życiem społecznym, rozwój umiejętności pracy w zespole, naukę budowania więzi z innymi ludźmi, rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem. Warsztaty miały formę charakterystyczną dla zajęć typu outdoor i zajęć team bulidnig – w znacznej części odbywały się w plenerze, a doświadczenia i umiejętności nabywane przez uczestników/uczestniczki podczas zajęć były później dokładnie analizowane i przyswajane w przystępnej formie.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W roku 2012 kontynuowano realizację Programu Aktywności Lokalnej, ukierunkowanego na aktywizację środowiska lokalnego mieszkańców ul. Wł. Sikorskiego. Podejmowane działania skupione były na rozwiązaniu dominujących problemów występujących w tym środowisku, przede wszystkim bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy czy też braku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i możliwości spędzania wolnego czasu.
Zrealizowano szeroki katalog działań, min.:
– warsztaty prowadzone przez pracowników Klubu Integracji Społecznej,
– trening umiejętności i kompetencji społecznych,
– tworzenie, redagowanie i wydawanie gazetki dzielnicowej promującej PAL dotyczącej m.in. problemów dzielnicy, podejmowanych inicjatyw,
– grupa samopomocy,
– spotkania z partnerami lokalnymi – sprzymierzeńcami zaangażowanymi w realizację PAL,
– realizacja zajęć integracyjno – edukacyjnych: założenie i prowadzenie Kroniki opisującej najważniejsze wydarzenia z życia dzielnicy, zorganizowanie wyjazdu studyjnego do MOPS w Krakowie, organizowano spotkania i pogadanki z ekspertami,
– realizacja inicjatyw własnych uczestników,
– realizacja działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym,
– zaktualizowano stworzoną w 2011 roku mapę zasobów dzielnicy,
– streetworking na rzecz osób zagrożonych marginalizacją w środowisku lokalnym niekorzystających z pomocy instytucjonalnej oraz przebywających w pomieszczeniach niemieszkalnych.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W PROJEKCIE

Osoby niepełnosprawne będące uczestnikami projektu w dniach 17 – 31.10.2013 r. wzięły udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
Celem zajęć był rozwój psychoruchowy i społeczny oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz wzrost umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym i zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia.
Zajęcia odbywały się w formie wyjazdowej w Suchej Beskidzkiej. Uczestnicy i uczestniczki wyjazdu przez dwa tygodnie uczestniczyli min. w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie, gimnastyce relaksacyjnej z elementami ćwiczeń oddechowych, zajęciach relaksacyjnych z aromaterapią i muzykoterapią, codziennej gimnastyce porannej, a co najważniejsze każdy uczestnik wyjazdu korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnie dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju i specyfiki niepełnosprawności min. masażu klasycznego, inhalacji, elektroterapii, ultradźwięków czy gimnastyki indywidualnej. Program pobytu skonstruowany był w taki sposób, by połączyć aktywną rehabilitację z rekreacją i wypoczynkiem. Zajęcia przyczyniły się do poprawy sprawności ogólnofizycznej, kondycji i stanu zdrowia uczestników i uczestniczek.
Ponadto w Ośrodku zatrudniony był w ramach projektu INTEGRA pracownik socjalny zajmujący się sprawami osób niepełnosprawnych, które wiele spośród swoich potrzeb muszą realizować z pomocą osób drugich. Do jego zadań należało udzielanie informacji i porad w zakresie niepełnosprawności z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

STREETWORKING – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

W latach 2012 – 2013 swoją pracę na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu INTEGRA kontynuowało 2 pracowników socjalnych – streetworkerów. Do ich zadań należy m.in:
– diagnozowanie środowiska lokalnego metodą streetwork pod kątem występujących problemów, w tym tworzenie mapy problemów środowiska lokalnego,
– dążenie do zmiany przekonań i postaw osób oraz poprawa jakości ich życia przy zastosowaniu metody streetwork,
– nawiązywanie i budowaniu skutecznego kontaktu dającego możliwość przedstawienia oferty pomocowej, diagnozowanie potrzeb klienta oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy, w tym objęcie wsparciem osób, które nie korzystają z oferty pomocowej,
– budowanie sieci współpracy między instytucjami i organizacjami pomocowymi w zakresie udzielanej pomocy na rzecz osób potrzebujących w środowisku lokalnym.
Podczas pracy w terenie streetworkerzy nawiązując kontakt z osobami bezdomnymi, przekazywali im informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez MOPS w Dąbrowie Górniczej. Częstokroć osoby bezdomne podczas kontaktu ze streetworkerami przede wszystkim oczekiwały wsparcia w postaci rozmowy.
W odpowiedzi na przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, streetworkerzy podejmowali także działania interwencyjne, dotyczące pobytu osób bezdomnych na terenie naszego miasta.

ASYSTA RODZINNA

W ramach projektu zatrudniony był asystent rodziny. Ideą asystentury rodzinnej jest szeroko rozumiane wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, polegające w szczególności na towarzyszeniu rodzinie w jej codziennych obowiązkach, uświadamianiu mocnych stron jej członków, zasobów dalszej rodziny, wskazaniu zasobów społeczności lokalnej oraz zasobów instytucjonalnych oraz wykształcenie u członków rodzin umiejętności korzystania z nich.
Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego oraz pomoc w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem, która pozwala rodzinom na usamodzielnienie.

KLUB WOLONTARIUSZA

W Dąbrowskim MOPS jako jedno z działań realizowanych w ramach projektu „INTEGRA- program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” rozpoczął działalność Klub Wolontariusza „INTEGRAtor” skupiający i organizujący pracę wolontariuszy oraz wolontariuszek.
Wolontariusze i Wolontariuszki skupieni w „INTEGRAtorze” angażowali się w pracę na rzecz innych odnajdując w tym swój sens służby, działania, własnego funkcjonowania w społeczeństwie, odkrywali własny potencjał aktywności a różnorodne działania organizowane w ramach Klubu Wolontariusza zmierzały w kierunku kształtowania i zmieniania otoczenia na lepsze. Wypracowano sieć kontaktów z lokalnymi jednostkami.

INTEGRACJA, ZABAWA, EDUKACJA

Zrealizowano szereg działań o charakterze środowiskowym, które mają na celu rozbudzenie motywacji do działania, przełamanie wewnętrznych barier, promocje zdrowego stylu życia, edukacje ekologiczną, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, pobudzenie integracji społecznej, rozwijanie samodzielności życiowej, rozwój osobowości, edukację zdrowotną, naukę zasad współistnienia społecznego i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, naukę współdziałania w grupie, profilaktykę przeciwuzależnieniową.
W ramach tych działań zorganizowano: pikniku integracyjny, wycieczki, spotkania integracyjne oraz zakupiono bilety do kina, na występ kabaretowy oraz na siłownię i basen.

W okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku Projekt „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 będzie kontynuowany, a narzędziem realizacji kolejnej edycji projektu będą Programy Aktywności Lokalnej (PAL) skierowane do osób dotkniętych problemem bezdomności oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z terenu gminy. Wsparcie, którym planujemy objąć uczestników w ramach projektu systemowego w latach 2014-2015 to m.in: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, wsparcie terapeuty ds. uzależnień oraz doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, animacja lokalna, treningi umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo i wsparcie specjalistyczne oraz działania o charakterze środowiskowym.

banner-ue-fundusz-spoleczny