Drukuj

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz.2424).
Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Karty?

Na mocy przepisów posiadacze KDR uzyskali istotne ulgi zagwarantowane ustawowo. Należą z nich:
- ulga na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny),
- zniżka na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie – zniżka 50%, dzieci – 75%),
- bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce.
Ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

Prawo do posiadania Karty:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. małżonek rodzica;
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem;
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 i art.186 ust.1 pkt
3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz.519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz.1697 oraz z 2023 r. poz.547), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu, na wniosek członka rodziny wielodzietnej złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na okres:

1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,
3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,
5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
7. cudzoziemcom (w przypadku osób, o których mowa w art.5 ust.2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny), karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy to rodziców, którzy dostają kartę bezterminowo).
Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodziców/opiekunów lub pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej (legitymacja szkolna/studencka).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
5. w przypadku członka rodziny będącego cudzoziemcem okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6. w przypadku osób ubiegających się o wydanie duplikatu Karty lub dodatkowej Karty tradycyjnej – do wniosku dołączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty.

Kto składa wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Gdzie składa się wniosek?

1. Wniosek papierowy o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Aleja Józefa Piłsudskiego 2 (parter) w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 14.30
czwartek od 8.00 do 16.30
piątek od 8.00 do 12.00

2. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć elektronicznie:
a. Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii – portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
b. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.
c. Wypełnij wniosek – kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
d. Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach – dostaniesz je SMS.

UWAGA!

W wyniku nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny aplikacja mKDR z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta.
Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Co zrobić w przypadku gdy posiadam tylko jedną formę Karty?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie tradycyjnej:
- mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej:
- mogą złożyć wniosek o wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, która podlega opłacie w wysokości 10,00 zł;
- mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Publiczna aplikacja mObywatel jest dostępna na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 12.4 lub nowsza) do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.
Aplikacja umożliwia wyświetlanie dokumentów takich jak mTożsamość czy prawo jazdy, a od 9 czerwca 2021 r. również Kartę Dużej Rodziny. Aby wyświetlać w aplikacji ww. dokumenty wymagane jest potwierdzenie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego.
Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z elektronicznej Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel?

Dodawanie dokumentów w aplikacji mObywatel jest możliwe wyłącznie wtedy gdy, osoba potwierdzi swoją tożsamość – do tego celu służy Profil Zaufany.
Brak możliwości weryfikacji tożsamości osoby uniemożliwia dodawanie dokumentów, w związku z czym osoby nie mogące posiadać Profilu Zaufanego np. Cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL nie będą mieli możliwości korzystania z aplikacji mObywatel i tym samym z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny, jednakże nadal mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny.

Opłaty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny:

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie.
W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata wynosząca od dnia 01.03.2024 r. - 15,00 zł (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).
Opłacie podlega także wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty - w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wcześniej wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w formie elektronicznej, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o Kartę w formie tradycyjnej, pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).
Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać ww. opłaty w Kasie tutejszego Ośrodka lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :
Getin Noble Bank S.A. nr konta : 61 1560 1010 2148 1236 9177 0002 z dopiskiem : ,,Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny ” lub „Opłata za wydanie dodatkowej tradycyjnej Karty Dużej Rodziny"
.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Formy Karty Dużej Rodziny:
- forma elektroniczna Karty (aplikacja mobilna mObywatel),
- forma tradycyjna Karty (plastikowa).

Obowiązki posiadacza Karty
1. Istnieje konieczność niezwłocznego powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
2. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
3. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4. Informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Aleja Józefa Piłsudskiego 2 lub telefonicznie pod numerem 571 332 336, 571 332 344.

Załączniki do pobrania:

ZKDR-04
ZKDR-03
ZKDR-02
ZKDR-01
Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu
Oświadczenie KDR
Oświadczenie duplikat
RODO KDR