baner_integra_2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż z końcem grudnia 2010 zakończyła się realizacja trzeciej edycji Projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację Projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie otrzymuje kwotę około 1 ml złotych.

Programem objętych było 100 mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z pomocy społecznej, którzy uczestnicząc w projekcie mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a także uczyli się jak radzić sobie na współczesnym rynku pracy.
Uczestnicy projektu w ramach organizowanych zajęć i warsztatów, mogli przy wsparciu specjalistów nabyć wiele umiejętności pomocnych w powrocie na rynek pracy.

Ponadto działania projektowe nakierowane był na integrację klientów MOPS ze środowiskiem oraz motywację uczestników do aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego, a zwłaszcza podejmowania „walki” o lepszą jakość życia dla siebie i swojej rodziny.

Oferta projektu kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było zawarcie kontraktu z pracownikiem socjalnym. W ramach kontraktu realizowane było wsparcie z zakresu instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej oraz świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku aktywizacyjnego.

POWRÓT NA RYNEK PRACY

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w szeregu działań mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, a co za tym idzie wspomagających powrót uczestników projektu do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego typu działań zorganizowano 7 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zajęcia realizowane przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kursy zrealizowane w roku 2010 to:

1.Prawo jazdy kategorii B.
2.Monter instalacji wod-kan-gaz.
3.Gospodarka magazynowa z obsługą wózka widłowego
4.Kurs kosmetyczny.
5.Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.
6.Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej.
7.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera.

Wszystkie osoby które ukończyły kurs i pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy, otrzymały certyfikat, zaświadczenie ukończenia kursu lub odpowiednie świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności.

W ramach zajęć organizowanych przez Klub Integracji Społecznej „Integrowicze” wzięli udział w cyklu indywidualnych i grupowych szkoleń i warsztatów w zakresie:

1.Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
2.Zajęć grupowych z doradcą zawodowym.
3.Zajęć z pedagogiem i psychologiem pt.”Samopoznanie drogą do sukcesu osobistego i społecznego”.
4.Warsztatów ramach wsparcia terapeuty ds. uzależnień pt. „Żyj zdrowo” i „Chcę wychowywać dzieci bez nałogów”.
5.Warsztatów i zajęć indywidualnych w ramach wsparcia pracownika socjalnego ds. os. niepełnosprawnych – program pt. „Bliżej nas” (Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych).

Uczestnicy kursów, szkoleń, zajęć i warsztatów koszty związane z dojazdem na zajęcia pokrywali z zasiłku aktywizacyjnego, a w przypadku kursów które odbywały się w znacznej odległości od Dąbrowy Górniczej zapewniony został transport busem.

NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Kolejnym atrakcyjnym działaniem projektowym skierowanym do uczestników była możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.

Z tej możliwości skorzystało 9 uczestników projektu którzy kontynuowali podjętą w roku ubiegłym naukę na kierunku: Technik mechanik w czteroletnim Prywatnym Technikum Zawodowym w Dąbrowie Górniczej.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ROZWÓJ OSOBISTY

Podniesienie motywacji, kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową to jedne z głównych celów Projektu INTEGRA. Próbę osiągnięcia tych celów uczestnicy Projektu podjęli biorąc udział w trzydniowym wyjazdowym szkoleniu z dziedziny rozwoju osobistego. Zajęcia szkoleniowe odbyły się w Ustroniu a złożone były z czterech modułów :

1.Budowanie pewności siebie poprzez warsztaty samoobrony
Zajęcia miały formę warsztatów, na których uczestnicy poprzez czynny udział w zajęciach z podstaw technik samoobrony nabyli wiedzę, umiejętności, nauczyli się odpowiednich postaw oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
Celem zajęć było wzmocnienie poczucia pewności siebie i zdecydowania uczestników, zapoznanie uczestników z alternatywną formą wyrażania ekspresji, zwalczanie stresu, uwolnienie u uczestników naturalnych reakcji obronnych, rozpoznawanie i unikanie przez uczestników potencjalnych sytuacji zagrożenia.

2.Promocja zasad równości szans w tym równości płci
W ramach tego modułu szkoleniowego poruszone zostały zagadnienia związane z definicją dyskryminacji, w tym dyskryminacją ze względu na płeć, stereotypem płci, segregacją rynku pracy ze względu na płeć, stereotypowym podziałem obowiązków domowych, godzeniem życia zawodowego i prywatnego oraz zagadnienia związane z formami przemocy ze względu na płeć. Celem tych zajęć było zwiększenie świadomości uczestników na temat istniejących stereotypów wskazanie , nieuświadomionych postaw i zachowań nacechowanych uprzedzeniami oraz uświadomienie zasad prawidłowego – partnerskiego podziału obowiązków domowych, wskazanie uczestnikom jak ważną rolę w życiu całej rodziny pełnią zatrudnienie oraz niezależność finansowa kobiet oraz czynny udział mężczyzn w wychowywaniu dzieci i pracach domowych.

3.Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
Szkolenie zorganizowane zostało zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i obejmowało zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia oraz innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Celem tego modułu szkoleniowego było nabycie umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, przełamanie lęków związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, zwiększenie pewności siebie w życiu codziennym dzięki nabyciu nowych wartościowych umiejętności, podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia udzielania pierwszej pomocy, zwiększenie umiejętności i skuteczności działania w sytuacjach kryzysowych.

4.Relaksacja
W ramach zajęć wykorzystywane zostały ćwiczenia relaksacyjne zawierające elementy pracy z ciałem i z oddechem a ich celem było zapoznanie uczestników z metodami świadomego i skutecznego odpoczynku, nauka technik relaksacji, zapoznanie uczestników ze sposobami walki ze stresem i jego negatywnymi skutkami oraz mobilizacja do wysiłku zmierzającego ku zwiększeniu wydajności i polepszeniu koncentracji .
Oprócz zajęć szkoleniowych oferta wyjazdu wzbogacona została o liczne atrakcje kulturalno – sportowo – integracyjne. W wyjeździe szkoleniowym wzięło udział 69 uczestników projektu INTEGRA oraz 63 dzieci uczestników projektu, dla których zorganizowano warsztaty z elementami kynoterapii oraz zajęcia na basenie połączone z nauką pływania.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W PROJEKCIE

Osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Projektu wzięły udział w wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych połączonych z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo – czyli aktywnej formie rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku.

Specjalnie przygotowany dla uczestników program wyjazdu rozbudowany został o wiele innych atrakcji w postaci: zajęć decoupage – starej techniki zdobienia przedmiotów przy wykorzystaniu gotowych motywów z papieru, zajęć rehabilitacyjnych na basenie, gimnastyki relaksacyjnej z elementami ćwiczeń oddechowych, zajęć relaksacyjnych z aromaterapią i muzykoterapią, biblioterapii, zajęć z Nordic Walking oraz wycieczek m.in. do Istebnej, Koniakowa, Jaworzyny, Muzeum Beskidzkiego, Galerii u Niedźwiedzia, Muzeum „Adama Małysza”, zorganizowany był również „zielony kulig” połączony ze zbójnicką biesiadą przy ognisku, zabawy z muzyką na żywo oraz szereg wycieczek pieszych.
Celem zajęć rehabilitacyjnych była m.in. promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych dzięki zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych wyzwalających emocje, pobudzających wyobraźnię i sprzyjających integracji, pobudzenie aktywności własnej, rozwijanie samodzielności życiowej, nauka umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwój osobowości, wyrabianie w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości, serdeczności oraz wzajemnej akceptacji, kształtowanie poczucia własnej wartości.
W 14 dniowych zajęciach rehabilitacyjnych zorganizowanych w Wiśle wzięło udział 15 niepełnosprawnych uczestników Projektu „INTEGRA”.

STREETWORKING – DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

W roku 2010 swoją pracę na rzecz osób bezdomnych w ramach projektu INTEGRA kontynuowało 2 pracowników socjalnych – streetworkerów. Na terenie Dąbrowy Górniczej udało się zdiagnozować środowiska, w których najczęściej spotykane były osoby bezdomne i rozeznano teren całego miasta w celu ustalenia miejsc najczęstszego pobytu osób bezdomnych. W trakcie wyjść terenowych ( 240 wyjść ) udało się dotrzeć do 63 nowych środowisk osób bezdomnych. Streetworking stał się narzędziem pomocy społecznej wobec tych osób, które z różnych przyczyn same nie zgłaszają się do instytucji pomocowych z powodu niewiedzy lub uwarunkowań społecznych.

Podczas pracy w terenie pracownicy streetworkerzy nawiązując kontakt z osobami bezdomnymi, przekazywali im informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez MOPS w Dąbrowie Górniczej. Częstokroć osoby bezdomne podczas kontaktu ze streetworkerami przede wszystkim oczekiwały wsparcia w postaci rozmowy.

W odpowiedzi na przyjmowane zgłoszenia telefoniczne , streetworkerzy podejmowali także działania interwencyjne, dotyczące pobytu osób bezdomnych na terenie naszego miasta.

INTEGRACJA, ZABAWA, EDUKACJA

Działania o charakterze środowiskowym miały na celu rozbudzenie motywacji do działania, przełamanie wewnętrznych barier, promocje zdrowego stylu życia, edukacje ekologiczną, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, pobudzenie integracji społecznej, rozwijanie samodzielności życiowej, rozwój osobowości, edukację zdrowotną, naukę zasad współistnienia społecznego i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, naukę współdziałania w grupie, profilaktykę przeciwuzależnieniową.

W ramach tych działań uczestnicy projektu oraz osoby z ich najbliższego otoczenia wzięli udział w:

1.Pikniku integracyjno-edukacyjnym w Parku Hallera.
2.Wycieczce do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
3.Wycieczce do Muzeum sztuki Japońskiej w Krakowie.
4.Wycieczce do Chorzowskiego ZOO.
5.Wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego.
6.Wycieczce do Parku Linowego w Ustroniu.
7.Wycieczce do stadniny koni.

Dodatkowo uczestnicy Projektu oraz osoby z ich otoczenia miały możliwość wyjścia do kina, teatru, na koncert, basen oraz mogły uczestniczyć w zajęciach fitness w ramach otrzymanych karnetów i biletów.

banner-ue-fundusz-spoleczny