Drukuj

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Dąbrowy Górniczej znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2020r. poz.1876 z późniejszymi zmianami) tj. 528,00 zł (netto).

Zgodnie z art.90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2020r. poz.1327 z późniejszymi zmianami) pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności;

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie poniżej wymienionych dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość:

– imiennych faktur VAT,

– imiennych rachunków,

– imiennych dowodów wpłat KP,

– biletów imiennych miesięcznych.

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna się zawierać w okresach:

1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

2. Abonament za usługę internet oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „luksusowych”, gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 01.09.2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 9.00 do 13.00
czwartek od 11.00 do 16.30.

Faktury VAT, rachunki imienne wystawione na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 p. 031 w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 9.00 do 13.00
czwartek od 11.00 do 16.30
piątek - nieczynne

Termin składania wniosków mija dnia 15.09.2020r. (w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosku mija 15.10.2020r.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: długotrwała choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro) lub telefonicznie pod numerem 571-332-337,571-332-335