KAPITAL_LUDZKIUE_EFS_L-kolor_200

PODSUMOWANIE PROJEKTU „INTEGRA” 2014 – 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizował w latach 2014-2015 szóstą edycję Projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.\

Programem objętych było ponad 70 mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z pomocy społecznej, którzy uczestnicząc w projekcie mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności, a także uczyli się jak radzić sobie na współczesnym rynku pracy. Uczestnicy projektu w ramach organizowanych zajęć i warsztatów, przy wsparciu specjalistów nabyli wiele doświadczenia niezbędnego w powrocie na rynek pracy.

logo-INTEGRA

Działania projektowe nakierowane były na integrację klientów MOPS ze środowiskiem społecznym oraz podniesienie motywacji uczestników do aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego. Szczególny nacisk kładziono na działania zmierzające do poprawy jakości życia uczestników i ich rodzin.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było zawarcie umowy z pracownikiem socjalnym. W ramach umowy realizowane było wsparcie z zakresu instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, pracy socjalnej oraz świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego.

Wszystkie działania w ramach projektu były realizowane zgodnie z zasadą równości szans poprzez promowanie idei równości szans w tym równości płci wśród uczestników i uczestniczek projektu.

POWRÓT NA RYNEK PRACY – Klub Integracji Społecznej

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w szeregu działań mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających zdobycie nowych umiejętności, a co za tym idzie powrotu do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego typu działań zorganizowano zajęcia w Klubie Integracji Społecznej obejmujących doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, terapeutą ds. uzależnień, doradcą osób niepełnosprawnych. Regularnie na zajęcia organizowane przez Klub Integracji Społecznej uczęszczało blisko 70 osób.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ROZWÓJ OSOBISTY

W ramach projektu zorganizowano szereg treningów, które zostały zdiagnozowane dla poszczególnych uczestników i uczestniczek m in.: kulinarny, aktywności obywatelskiej, wizażu i stylizacji, savoir-vivre, zachowania higieny oraz trening pracy.

Miały one na celu podniesienie motywacji, kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. Uczestnicy wykorzystali nabytą wiedzę w swoim prywatnym życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

WSPARCIE SPECJALISTÓW

Uczestnicy odbyli również kilkanaście spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin. Adekwatnie do potrzeb oraz sytuacji społeczno – życiowej poradnictwo specjalistyczne obejmowało zagadnienia: poradnictwa konsumenckiego, ginekologiczno – położniczego, prawnego oraz poradnictwa z zakresu psychiatrii.

Spotkania odbywały się w dwóch etapach. Etap grupowy obejmował prelekcji w danym temacie wraz z prezentacją poszczególnych zagadnień, natomiast podczas spotkań indywidualnych każdy uczestnik miał możliwość omówić swój problem, czy dopytać o szczególnie interesujące go kwestie.

ORGANIZACJA GRUP INICJATYWNYCH / KLUBÓW SAMOPOMOCOWYCH

W latach 2014 – 2015 w ramach Programów Aktywności Lokalnej zrealizowano szereg inicjatyw oraz została poszerzona znacznie wewnętrzna strefa działań grup czyli osób bezdomnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wraz z pracownikiem socjalnym osoby bezdomne stworzyły kilka sekcji min. sekcję rowerową, fotograficzną, rękodzielniczą, kronikarską.

Były to inicjatywy, które cieszyły się popularnością i miały duży wpływ na integrację społeczną osób bezrobotnych oraz wzrost ich samooceny poprzez aktywność obywatelską.

Uczestnicy programu z grupy rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi brali czynny udział w różnego rodzaju wydarzeniach min. letnim turnieju sportowym, warsztatach plastycznych oraz pikniku „Mama, tata i ja” gdzie byli współorganizatorami. Odbyło się również spotkanie plenerowe w Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej.

INTEGRACJA, ZABAWA, EDUKACJA

W ramach działań środowiskowych zorganizowano dla uczestników projektu wycieczki min. do Krakowa, Radzionkowa, do Muzeum Miejskiego „Sztygarka” oraz w odpowiedzi na inicjatywę członków grupy rodzin zorganizowano wyjazd dla rodzin z dziećmi do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz wizytę w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Członkowie grup chętnie podejmowali kolejne inicjatywy oraz pomysły na wspólną integrację oraz aktywność społeczną czego dowodem są liczne wyjścia do kina, na basen i siłownię czy na koncert.

Działania te miały na celu rozbudzenie motywacji, przełamanie wewnętrznych barier, promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, pobudzenie integracji społecznej, rozwijanie samodzielności życiowej, naukę zasad współistnienia społecznego i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, naukę współdziałania w grupie oraz profilaktykę przeciwuzależnieniową.