Drukuj

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów będących w jego składzie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego - Zarządzenie Nr 3661.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 22.09.2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu interdyscyplinarnego

Marzena Szota Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Gajewska Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Maciaszek Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej

Rafał Hołaj Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Capiga Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Monika Wróbel Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Górniczej

Monika Nowak Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Szot-Gnysińska Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

Beata Ściślicka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Izabela Walotek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Monika Jagodzińska-Dudek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Piotr Krawczyk Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej

Anna Dudzic-Bernacka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

Dorota Klejnot Stowarzyszenie „Dar Serca” w Dąbrowie Górniczej

Daria Dolińska-Mucha Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej

 

Wykaz placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 3 Maja 22 tel. 571 332 385

Komenda Miejska Policji Al. Piłsudskiego 11 tel. 47 85 222 55

Komisariat Policji Al. Zwycięstwa 7 tel. 47 85 226 10

Miejski Telefon Zaufania (codziennie 19:00-22:00) tel. 571 332 386

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Piłsudskiego 2 tel. 572 703 003

Prokuratura Rejonowa ul. Graniczna 23 tel. (32) 639-61-20

Sąd Rejonowy ul. Graniczna 23 tel. (32) 295-94-73

 

oraz

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02

Ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. 222 309 900

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226