Drukuj

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Policji,  oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz specjalistów  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego - Zarządzenie Nr 1483.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Marzena Szota                         Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Joanna Janda                           Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Krzysztof Olesik                       Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej

Mariusz Piaszczyński               Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Jolanta Polit                             Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Grobelna                  Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Myrta                       Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Szot-Gnysińska        Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

                                               im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Agata Róg                                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Izabela Walotek                        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Monika Jagodzińska-Dudek        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Piotr Krawczyk                         Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej

Anna Dudzic-Bernacka              Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

Dorota Klejnot                           Stowarzyszenie „Dar Serca” w Dąbrowie Górniczej

Renata Kucharczyk                   Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Górniczej

Daria Dolińska-Mucha                Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej