Godziny przyjmowania interesantów:

pon.-śr. od 8:00 do 14:00

czwartek od 8:00 do 16:30

piątek – nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)

Od 1 sierpnia 2024 r. będą przyjmowane wnioski (w wersji papierowej) o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

KRYTERIUM DOCHODOWE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2024 R WYNOSI 1 209,00 ZŁ NETTO.

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

2. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

w okresie ostatnich 2 miesięcy

3. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2023 roku alimentów

4. Informację od Prezesa Sądu Okręgowego o podjętych działaniach egzekucyjnych (w przypadku gdy dłużnik przebywa za granicą )

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (dotyczy pełnoletniej osoby uprawnionej do alimentów)

6. Kserokopię wyroku prawomocnego z Sądu przyznającego alimenty (dotyczy osób, które ubiegają się pierwszy raz

o świadczenie z funduszu alimentacyjnego )

7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu:

- Pit 11 za 2023 r. + świadectwo pracy (umowa zlecenie, zaświadczenie z ZUS) w przypadku utraty dochodu - ksero

- Pit za 2023 r.  + decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej – ksero

- decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jej otwarcia – ksero

- zaświadczenie od pracodawcy za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu -

w przypadku uzyskania dochodu spowodowanego: zakończeniem urlopu wychowawczego, zatrudnienia lub

innej pracy zarobkowej, prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego.

Tutejszy Ośrodek nie wykonuje kserokopii dokumentów.

Prosimy dostarczać prawidłowo wypełnione wnioski, pracownicy nie wypełniają wniosków za klientów !

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ (CZYTELNIE) DRUKOWANYMI LITERAMI

 

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.)

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia;
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia – w przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia;
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 209,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1 209,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.