Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.111 z późn. zm.) pdf220 kBPobierz plik

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1297 ze zm.) pdf98 kBPobierz plik

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2020r., poz 1329 ze zm.) pdf92 kBPobierz plik

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1428) pdf455 kBPobierz plik


Akty wykonawcze do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz.1497)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. pdf235 kBPobierz plik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz.U. z 2021r., poz. 199) pdf457 kBPobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466) pdf84 kBPobierz plik


Świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.) pdf131 kBPobierz plik

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
pdf207 kBPobierz plik


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1177) pdf74 kBPobierz plik

Wszystkie powyższe akty prawne do pobrania również na stronie https://www.mpips.gov.pl/