Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej lub znasz taką osobę, która nie może sobie poradzić pomimo wykorzystania własnych środków i możliwości, zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

 

Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu

571 332 292, MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 112

Udzielanie informacji, kierowanie do właściwego Zespołu, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD osobom uprawnionym

 

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1

Jolanta Machaj 571332260, MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 110 i 112 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 8

Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD

 

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2

Ewa Szczepara 571332275, MOPS ul. Chemiczna 2 ul. Obrońców Pokoju 7 ul. Przedziałowa 1 ul.Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 10

Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD

 

Zespół ds. Pracy Socjalnej

Anna Seweryn 571332290, MOPS ul.Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 3,4,5

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest niezależnie od dochodu

 

Zespół ds. Środowiskowej Pracy Socjalnej

Agnieszka Szczerba 571332316, MOPS ul.Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 2

Środowiskowa praca socjalna realizowana w oparciu o projekty i programy. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Izabela Walotek 571332334, MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 108, 109, II piętro pok. 213

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Zespół ds. Asysty

572 703 002, MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 324

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w szczególności w opiece i wychowywaniu dziecka oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego

 

Zespół ds. Bezdomności

Joanna Król 571332390, MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 313, 314 ul. Łączna 31

Schronienie, pomoc finansowa, praca socjalna na rzecz osób bezdomnych

 

Godziny przyjmowania interesantów: codziennie (oprócz piątków) od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 15.00 oraz w czwartki dyżur pracownika socjalnego w godzinach od 15.00 do 17.00