Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej lub znasz taką osobę, która nie może sobie poradzić pomimo wykorzystania własnych środków i możliwości, zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu

tel. 571 332 281, MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 111

Udzielanie informacji, kierowanie do właściwego ZespołuZespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1

MOPS ul. Wyszyńskiego 1, II piętro, pok. 2, 3, 4, 8, 10 11

Jolanta Machaj - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, tel. 571 332 260

Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD

 

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2

MOPS ul. Chemiczna 2, ul. Obrońców Pokoju 7, ul. Przedziałowa 1, ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 5

Ewa Szczepara - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator tel. 571 332 275

Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD

 

Zespół ds. Pracy Socjalnej

MOPS Al. Piłsudskiego 2, piętro I, pok. 107, 108, 109, 110, 111

Magdalena Zielińska - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator tel. 571 332 316,

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest niezależnie od dochodu.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 307, 308, 310, 311, 312

Izabela Walotek - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator tel. 571 332 334,

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Zespół ds. Asysty

MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 112

Ewelina Marcinkowska - Kierownik DPŚ, tel. 571 332 360

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w szczególności w opiece i wychowywaniu dziecka oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Zespół ds. Bezdomności

MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 313, 314, ul. Łączna 31

Sylwia Maciejowska - Kierownik zespołu tel. 571 332 391,

Schronienie, pomoc finansowa, praca socjalna na rzecz osób bezdomnych