Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt. „Rodzina- dom budowany miłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Wartość projektu: 167 805,46zł

Wkład Funduszu Europejskiego : 142 634,64zł

Uczestnicy :

W okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wsparciem zostaną objęte osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci umieszczone w w. w rodzinach.

Cel projektu:

Celem projektu podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza.

Cele szczegółowe projektu:

  • zwiększenie dostępności rodzin zastępczych do poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego
  • zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
  • upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

Planowane efekty:

  • podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji rodzin zastępczych
  • wzrost standardów pracy rodzin zastępczych zawodowych

  • pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.