Godziny przyjmowania interesantów

 • codziennie (oprócz piątków) od 7:00 do 10:00 i od 12:00 do15:00
 • oraz w czwartki – dyżur pracownika socjalnego od 15:00 do 17:00

Zadania z zakresu pomocy socjalnej realizowane są przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym przejdź do podstrony Rejony socjalne

Realizowane zadania

Poprzez pracowników socjalnych MOPS realizuje zadania w zakresie:

 • wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej;
 • współdziałania z grupami i społecznościami lokalnymi w celu rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • organizowania różnorodnych form pomocy;
 • zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
 • pomocy osobom bezdomnym w postaci udzielania schronienia i gorącego posiłku.

Dział realizacji świadczeń

Załatwianie spraw dotyczących:

 • odbioru decyzji administracyjnych;
 • uzyskanie zaświadczeń w sprawie korzystania bądź nie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
 • założenia konta dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

informacji dotyczących sprawienia pochówku;

odbywa się w pokoju 020 i 021 – parter

Godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 14:00
 • czwartek od 8:00 do 17:00
 • piątek – nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny).