Z kim się kontaktować?Dział Pomocy Środowiskowej
 
link do: Dział Pomocy Środowiskowej

Zasady przyznawania zasiłków celowych, okresowych i gorącego posiłku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 14.09.2022 r.I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 776,00 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 600,00 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

III. Zasiłki celowe

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept (należy przedłożyć recepty w formie papierowej lub e-recepty wcześniej wycenione w aptece) w części lub całości do 50,00 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu.

Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie dla dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych oraz młodzieży do 21 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia) uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 900,00 zł.

 1. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1164,00 zł lub na osobę w rodzinie tj. 900,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni.

  Powyższą pomoc przyznaje się nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r. lub dnia wygaśnięcia orzeczenia.

 2. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny do wysokości 50% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jw dla osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 1940,00 netto. Zasiłek nie będzie przyznawany osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego. Powyższą pomoc przyznaje się do dnia 31.12.2022 r.

 3. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

6. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych do wysokości 400,00 zł tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) lub pokryć w ramach Programu 500+.

  III. Gorący posiłek

  1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na  osobę w  rodzinie, tj. 900,00 zł.

  1. Gorący posiłek dla dzieci i  młodzieży uczęszczających do  szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych oraz artystycznych z rodzin, których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na  osobę w rodzinie, tj. 900,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

  1. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj.1164,00, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 900,00 zł.

  UWAGA!

  Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez  pracownika socjalnego przy udziale klienta lub rodziny na dany rok kalendarzowy.

  Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

  Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych lub uczestniczenia w zajęciach Centrum Integracji Społecznej spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.