Z kim się kontaktować?Dział Pomocy Środowiskowej
 
link do: Dział Pomocy Środowiskowej

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych, okresowych i gorącego posiłku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 01.02.2021 r.

 

I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 701,00 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 528,00 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

III. Zasiłki celowe

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup opału lub dogrzanie mieszkaniaw okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500,00 zł.

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept (należy przedłożyć recepty w formie papierowej lub e-recepty wcześniej wycenione w aptece) w części lub całości do 50,00 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu.

Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

 1. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dla dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych oraz młodzieży do 21 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia) uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

 2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni.

  Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 30.06.2021 r. lub dnia wygaśnięcia orzeczenia.

 3. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny do wysokości 50% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jw dla osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 1752,50 zł netto.. Zasiłek nie będzie przyznawany osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.

 4. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

 1. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych do wysokości 400,00 zł tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) lub pokryć w ramach Programu 500+.

III. Gorący posiłek

 1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na  osobę w  rodzinie, tj.792,00 zł.

 1. Gorący posiłek dla dzieci i  młodzieży uczęszczających do  szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz  artystycznych z  rodzin, których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na  osobę w  rodzinie, tj. 792,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

 1. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1051,50 zł, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

 

 

Uwaga!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez  pracownika socjalnego przy udziale klienta lub rodziny na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych lub uczestniczenia w zajęciach Centrum Integracji Społecznej spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.

 

Aneks nr 1

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 01.02.2021 r.

Zmienia się  zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.02.2021 r., w ten sposób, że z dniem 01.07.2021 r. pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie dla osób
le
gitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza 150%
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub na osobę
w rodzinie tj. 792,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r. lub dnia wygaśnięcia orzeczenia.