Z kim się kontaktować?Dział Pomocy Środowiskowej
 
link do: Dział Pomocy Środowiskowej

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych, okresowych i gorącego posiłku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 01.02.2021 r.

 

I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 701,00 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 528,00 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

III. Zasiłki celowe

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup opału lub dogrzanie mieszkaniaw okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500,00 zł.

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept (należy przedłożyć recepty w formie papierowej lub e-recepty wcześniej wycenione w aptece) w części lub całości do 50,00 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu.

Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

 1. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dla dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych oraz młodzieży do 21 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia) uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

 2. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni.

  Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 30.06.2021 r. lub dnia wygaśnięcia orzeczenia.

 3. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny do wysokości 50% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami jw dla osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 1752,50 zł netto.. Zasiłek nie będzie przyznawany osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.

 4. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

 1. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych do wysokości 400,00 zł tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) lub pokryć w ramach Programu 500+.

III. Gorący posiłek

 1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na  osobę w  rodzinie, tj.792,00 zł.

 1. Gorący posiłek dla dzieci i  młodzieży uczęszczających do  szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz  artystycznych z  rodzin, których  dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na  osobę w  rodzinie, tj. 792,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

 1. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1051,50 zł, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

 

 

Uwaga!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez  pracownika socjalnego przy udziale klienta lub rodziny na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych lub uczestniczenia w zajęciach Centrum Integracji Społecznej spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.

 

Aneks nr 2

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 01.10.2018 r.

 

W okresie od dnia 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie może być również przyznany osobom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku
w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. lub dnia wygaśnięcia orzeczenia.

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 701,00 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 528,00 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej począwszy od 2008r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, natomiast zasiłek stały nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 30,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

III. Zasiłki celowe

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup opału – w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500,00 zł.

W przypadku występowania bardzo niskich temperatur w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobie lub rodzinie może być przyznana dodatkowa pomoc na dogrzanie mieszkania w okresie zimy.

 1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept (należy przedłożyć recepty wcześniej wycenione w aptece) w części lub całości do 50,00 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu.

Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

 1. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

 1. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

 1. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych do wysokości 400,00 zł tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) lub pokryć w ramach Programu 500+.

III. Gorący posiłek

 1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% UKD na osobę w rodzinie, tj.792,00 zł.

 1. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz artystycznych z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

 1. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1051,50 zł, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

Uwaga!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez klienta i pracownika socjalnego na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez klienta pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych lub uczestniczenia w zajęciach Centrum Integracji Społecznej spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.

Aneks nr 5

do Zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

Z dniem 01.09.2018r. wprowadza się następujące zmiany w puncie III dotyczące zasiłków celowych:

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał– w okresie jesienno- zimowym przyznaje się od 01.09.2018r. do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

2. Pozostałe formy pomocy będą realizowane zgodnie z zasadami z dnia 21.01.2016r.

Aneks nr 4

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

Z dniem 01.09.2017r. wprowadza się pierwotne brzmienie punktu III dotyczące zasiłków celowych:

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał– w okresie jesienno- zimowym tj. od 01.09.2017r. do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

2. Pozostałe formy pomocy będą realizowane zgodnie z zasadami z dnia 21.01.2016r

Aneks nr 3

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

W okresie wakacyjnym od dnia 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie może być również przyznany dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których w okresie wakacji nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach i dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.08.2017 r. jeżeli dziecko w tym okresie pozostaje pod opieką rodzice lub opiekuna.

Aneks nr 2

do Zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

Z dniem 01.09.2016r. wprowadza się następujące zmiany w punkcie III dotyczące zasiłków celowych:

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał– w okresie jesienno- zimowym przyznaje się od 01.10.2016r. do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

2. Pozostałe formy pomocy będą realizowane zgodnie z zasadami z dnia 21.01.2016r.

Aneks nr 1

do Zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

W okresie wakacyjnym od dnia 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie może być również przyznawany dzieciom uczęszczającym do  placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do  szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których w okresie wakacji nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.08.2016 r. jeżeli dziecko w tym okresie pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

 

 

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 634 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 514 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej począwszy od 2008r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, natomiast zasiłek stały nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 30 zł (zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

III. Zasiłki celowe

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał – w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

W przypadku występowania bardzo niskich temperatur w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobie lub rodzinie może być przyznana dodatkowa pomoc na dogrzanie mieszkania w okresie zimy.

2. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept w części lub całości do 50 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu. Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

3. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

4. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

5. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) do wysokości 400 zł.

III. Gorący posiłek

1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% UKD na osobę w rodzinie, tj.771,00 zł.

2. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

3. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 951,00 zł, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

Uwaga!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez klienta i pracownika socjalnego na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez klienta pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.