baner_integra_2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż z dniem 31.12.2008r zakończyła się realizacja pierwszej edycji Projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt w partnerstwie z Dąbrowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, które prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Gwardii Ludowej 107.

Na realizację projektu MOPS uzyskał dotację rozwojową w wysokości 1 280 483,00 zł.

Programem objętych było 210 mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy uczestnicząc w projekcie zdobywali dodatkowe kwalifikacje oraz uczyli się, jak radzić sobie na rynku pracy. Specjaliści pomagali im nie tylko w powrocie na rynek pracy, ale także pokazywali, jak na nowo zintegrować się ze środowiskiem, oraz podejmować próby aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego a zwłaszcza podejmować „walkę” o lepszą jakość życia dla siebie i swojej rodziny.

Oferta projektu kierowana była do osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu – w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawnych, osób bezdomnych, osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.

Wsparcie w ramach projektu realizowane było za pomocą instrumentów aktywnej integracji przez zawarcie z uczestnikami projektu 212 kontraktów socjalnych i umów z Osobami Niepełnosprawnymi w ramach, których zastosowano:

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej mające na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających aktywizację zawodową i zdobycie przez uczestników projektu nowych kompetencji i umiejętności a co za tym idzie powrót do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego działania zorganizowano 17 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe:

1.Kurs Prawa jazdy kat. B oraz C – 39 osób
2.Kurs Florystyczny z obsługą kasy fiskalnej – 18 osób
3.Kurs Ochrony osób i mienia I stopnia – 3 osób
4.Kurs Opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 25 osób
5.Kurs J. Niemieckiego dla początkujących – 1 osoba
6.Kurs Monter instalacji wod-kan-gaz – 1 osoba
7.Kurs Podstawowe spawanie w osłonie CO2 – 1 osoba
8.Kurs Księgowość i finanse wspomagane komputerem – 2 osoby
9.Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera + HACCAP – 20 osób
10.Kurs Operator koparko – ładowarki – 12 osób
11.Kurs Murarz, tynkarz, płytkarz, posadzkarz – 5 osób
12.Kurs Masażu I i II stopnia – 1 osoba
13.Kurs Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych, kasy fiskalnej i komputera – 11 osób
14.Kurs Fryzjerstwo z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób
15.Kurs Kucharz małej gastronomii – 16 osób
16.Kurs Komputerowy – podstawy – 18 osób
17.Kurs Język angielski dla początkujących – 6 osób

160 osób ukończyło kursy i uzyskało certyfikat, zaświadczenie ukończenia kursu lub odpowiednie świadectwo potwierdzające uzyskane w trakcie kursu kwalifikacje i umiejętności.

Instrumenty aktywizacji społecznej

w postaci poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego mającego na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W ramach tego działania zorganizowano:

– cykl zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym – łącznie 127 osób
– cykl zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem/pedagogiem w zakresie treningu umiejętności i kompetencji społecznych, programu edukacyjno-korekcyjnego dla matek bezradnych wychowawczo i programu wsparcia psychologicznego na rzecz aktywizacji kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy – łącznie 171 osoby.

Uczestnicy kursów, szkoleń i zajęć w trakcie ich trwania otrzymywali ciepłe posiłki lub inny poczęstunek w ramach usługi cateringowej, ponadto wszyscy podnoszący swoje kwalifikacje i umiejętności społeczno-zawodowe poprzez uczestnictwo w zajęciach, otrzymywali zwrot kosztów dojazdu do miejsca w którym odbywał się kurs czy szkolenie. W przypadku kursów które odbywały się w znacznej odległości od Dąbrowy Górniczej zapewniony został transport busem.

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej

w postaci uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym – formie aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, którego celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego. Program turnusu zawierał elementy rehabilitacji odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności i schorzeń uczestników turnusu, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Oferta turnusu wzbogacona była o cykl zajęć grupowych z psychologiem w zakresie „Treningu kompetencji społecznych”. W turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w urokliwej górskiej miejscowości Korbielów uczestniczyło 27 osób niepełnosprawnych.

Partner projektu

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w ramach Partnerstwa w Projekcie „INTEGRA” zorganizowało cykl zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych kursów, szkoleń, zajęć, warsztatów tematycznych, wykładów, prelekcji i konsultacji indywidualnych ze specjalistami, w ramach realizacji instrumentów aktywnej integracji w zakresie wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Wsparciem w tym zakresie objętych zostało 30 osób, które uczestniczyły w:

1.szkoleniu – pomoc piekarza – 6 osób
2.szkoleniu – zdobnictwo szkła – 6 osób
3.szkoleniu – ręczne mycie samochodów – 7 osób
4.szkoleniu – pomoc biurowa z pracą przy komputerze – 12 osób
5.szkoleniu – zdobienie kartek okolicznościowych – 15 osób
6.szkoleniu – komputerowe programy użytkowe – 1 osoba
7.szkoleniu – obsługa kas fiskalnych – 4 osoby
8.szkoleniu – sprzątanie – 5 osób
9.szkoleniu – bukieciarstwo – 6 osób
10.szkolenie – zakładanie i pielęgnacja ogrodu – 12 osób
11.szkolenie – rysunek artystyczny – 14 osób
12.szkolenie – Ikebana-układanie kompozycji kwiatowych – 15 osób
13.trening umiejętności społecznych – 14 osób
14.warsztaty psychologiczne z zakresu motywacji i wyznaczania celów życiowych – 30 osób
15.kurs – j. angielski-kurs przygotowujący do egzaminu FCE – 1 osoba
16.wykład, prelekcja i konsultacje z prawnikiem – z zakresu zagadnień dotyczących osób niepełnosprawnych – 27osób
17.zajęcia aktywizacyjne z doradcą zawodowym – 30

Działania o charakterze integracyjnym
W ramach działań o charakterze integracyjnym zorganizowano również dwudniową wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Krakowa dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. Wycieczka połączona była ze zwiedzaniem socrealistycznej Nowej Huty, klasztoru oo. Cystersów w Mogile, wyjściem do kina pod Baranami, zwiedzaniem dzielnicy żydowskiej w Kazimierzu, zwiedzaniem Synagogi Starej oraz wyjściem do Muzeum inżynierii miejskiej i wizytą w Parku Wodnym.

Dodatkowo w ramach działań o charakterze integracyjnym uczestnicy otrzymali indywidualne karnety do fitness clubu. Celem tych działań była profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, a udział w wycieczce i zajęciach sportowych docelowo miał przyczynić się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wskazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, poszerzenie wiedzy na temat kultury oraz zachęcenie do prowadzenia zdrowego trybu życia i wskazanie prawidłowych wzorców zachowań.

Informujemy iż w roku 2009 rusza druga edycja projektu „INTEGRA” zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej do wzięcia udziału w projekcie.
Wszelkie informacje na temat możliwość uczestnictwa w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych w siedzibie MOPS i w punktach terenowych.

banner-ue-fundusz-spoleczny