Drukuj

Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie:

 • uzyskają wsparcie pracownika socjalnego
 • złożą wniosek o świadczenia pieniężne
 • otrzymają skierowanie na gorący posiłek
 • otrzymają skierowanie na schronienie
 • zostaną objęci Indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności

Streetworker

Al. Piłsudskiego 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
III piętro, pokój nr 313

Marcin Włodek tel. 571 332 393

Godziny przyjmowania

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 9:00

W późniejszych godzinach streetworkera można spotkać na ulicy.
Kontakt: 571 332 393
Streetworker Marcin Włodek pomaga na co dzień osobom bezdomnym przebywającym w różnych rejonach naszego miasta na ulicach, klatkach schodowych, boksach śmietnikowych, ławkach, węzłach ciepłowniczych itp. Jego zadaniem jest informowanie osób bezdomnych o możliwościach skorzystania z pomocy, motywowanie do zmian postaw i przekonań tych osób, niejednokrotnie również towarzyszenie tym osobom w trakcie załatwiania różnych spraw.

Streetworker dba o to by osoby bezdomne mogły:

 • skorzystać z kąpieli,
 • zjeść gorący posiłek,
 • pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych: uzyskaniu dokumentu tożsamości,
 • pomaga w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego i ustaleniu terminu wizyty lekarskiej.

Streetworker kieruje także osoby bezdomne do:

 • specjalistów Klubu Integracji Społecznej m.in. specjalistów terapii uzależnień, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, prawnika.
 • w miarę potrzeb osoby bezdomne kierowane są również do specjalistów pozostałych placówek, fundacji i stowarzyszeń mających swoje siedziby na terenie miasta.

Uwaga!
Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.
Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt
w placówce.

Bezdomność to jeden z poważniejszych problemów społecznych wynikających z tempa rozwoju gospodarczego, którego efektem jest pogarszająca się sytuacja materialna części społeczeństwa, doprowadzająca niejednokrotnie do utraty miejsca zamieszkania. Grupa ta charakteryzuje się brakiem wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, a tym samym znikomą szansą na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy, co przeradza się w rozszerzającą się rzeszę osób bezdomnych. Dodatkowo w przeważającej większości grupa ta dotknięta jest problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami, powodującymi daleko posuniętą degradację społeczną.

Proces stawania się osobą bezdomną jest długotrwały i zależy od indywidualnych cech osobowych i uwarunkowań zewnętrznych. Niekorzystne połączenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych prowadzi do przechodzenia w stan bezdomności. Osoba bezdomna prezentuje zachwiany system kultury, przyjmowane normy i wartości często odbiegają od powszechnie akceptowanych. Odrzucenie obowiązujących norm społecznych, zachowania patologiczne takie jak alkoholizm, narkomania, przestępczość, zaburzenia psychiczne oraz prostytucja to najczęściej pojawiające się czynniki generujące bezdomność. Należy zaznaczyć, że bezdomność ma również czynniki obiektywne. Bezrobocie, niskie zarobki, ubóstwo, brak mieszkań komunalnych, wysokie ceny mieszkań czynszowych, niewystarczająca ilość mieszkań dla wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, czy zakładów karnych sprawia, że jednostka nie jest w stanie zapewnić sobie mieszkania wykorzystując swoje możliwości i uprawnienia. Brak odpowiednich działań ze strony państwa powoduje, że skala zjawiska bezdomności systematycznie wzrasta.