Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2023 r. wynosi: 7 005,76 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2023 r. obowiązujące od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. wynosi:  7 005,76 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 3 502,88 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 4 553,74 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251).