Drukuj

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Krok 1

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załącznik do wniosku, deklarację o wysokości dochodów), dostępne:

 • w formie papierowej – w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,

 • w formie elektronicznej – na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakładce: formy pomocy/dziecko i rodzina/dodatki mieszkaniowe.

Krok 2

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z załącznikiem do wniosku należy udać się do zarządcy (bądź właściciela) budynku. Zarządca (bądź właściciel) winien właściwie wypełnić i potwierdzić wniosek oraz załącznik, w szczególności takie dane, jak:

 • adres zamieszkania,

 • nazwę i siedzibę zarządcy domu,

 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

 • sposób ogrzewania lokalu i wody,

 • kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Ważne! Po potwierdzeniu przez zarządcę (bądź właściciela) wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz załącznika do wniosku należy sprawdzić, czy są one prawidłowo wypełnione (np. czy wszystkie rubryki są uzupełnione).

Krok 3

Wnioskodawca winien wypełnić deklarację o wysokości dochodów własnych oraz wszystkich osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień, w którym składany jest wniosek).

Krok 4

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Wnioski rozpatrywane są w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.1335),

 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz.589)

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.775 z późniejszymi zmianami).

Termin i sposób załatwiania:

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Co warunkuje przyznanie dodatku mieszkaniowego?

1.Średni dochód na miesiąc.

Za dochód od 1 lipca 2021 roku uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e, art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym os osób fizycznych , pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenie pieniężne dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny  określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych  Republik Radzieckich,

 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo postało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach , gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsc zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą  - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych  lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku  - Kodeks pracy,

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek  policyjnych użytych poza granicami państwa  w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia katom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji  międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu  i Służby Więziennej, obliczone za okres w którym osoby te uzyskały dochód,

 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,

 • alimenty na rzecz dzieci,

 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 • kwoty diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych  położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela ,

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na ternie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla  określone w przepisach  o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 • dochody uzyskane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 • renty określone w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej,

 • świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 • pomoc materialna o charakterze socjalnym określoną w art.90c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 103 i 5 oraz art.212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • kwoty otrzymane na podstawie art.27f ust.8/10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz.730,752,992),

 • świadczenie rodzicielskie,

 • zasiłek macierzyński, którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego  członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie: 

 • jednoosobowym - 40%,

 • wieloosobowym - 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Ważne!

1. W przypadku przekroczenia średniego dochodu na miesiąc o kwotę mniejszą od przysługującego dodatku mieszkaniowego, wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy pomniejszony o tę kwotę.

2. Kryterium metrażowe zajmowanego lokalu.

Dodatek  mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%). Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 

 • 35m kw- dla 1 osoby, natomiast powiększona o 30% 45,50m kw oraz powiększona o 50% - 52,50m kw

 • 40m kw - dla 2 osób, natomiast powiększona o 30% 52,00m kw oraz powiększona o 50% - 60,00m kw

 • 45m kw - dla 3 osób, natomiast powiększona o 30% 58,50m kw oraz powiększona o 50% - 67,50m kw

 • 55m kw - dla 4 osób, natomiast powiększona o 30% 71,50m kw oraz powiększona o 50% - 82,50m kw

 • 65m kw - dla 5 osób, natomiast powiększona o 30% 84,50m kw oraz powiększona o 50% - 97,50m kw

 • 70m kw - dla 6 osób, natomiast powiększona o 30% 91,00m kw oraz powiększona o 50% - 105,00m kw

dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5m kw.

(Przykład: dla 1 osoby kryterium metrażowe wynosi 35m kw + 30% z 35m kw = 45,50m kw)

3.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca 2021 r. tylko zamieszkującym w  tych lokalach,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,

 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,

 • w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego,

 • na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród wymienionych powyżej. 

Od 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

 • schronisku dla nieletnich,

 • zakładzie poprawczym,

 • zakładzie karnym,

 • szkole, w tym w szkole wojskowej 

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. 

Ważne! O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, pomimo zaległości czynszowych.

4.Dodatkowe warunki.

wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Ważne! Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba  niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim  lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywna zwiększa się o 15 m kw.

Co to jest ryczałt na zakup opału?

Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w lokalu mieszkalnym nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła - wówczas na zakup opału otrzymuje ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek bądź przekazywany na konto zarządcy budynku.

Ważne! W celu wyliczenia ryczałtu na zakup opału, stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszana na podstawie art.23 ust.2 pkt 18 lit.D ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne , powiększona o podatek od towarów i usług.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłaca się go w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłacany  jest bezpośrednio osobie starającej się o dodatek. 

W jakich sytuacjach wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego?

Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji. Jeżeli zaległości te nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa. W przypadku uregulowania zaległości w ustawowym terminie decyzja zostaje uchylona, a wstrzymany dodatek nadpłacony - w tym celu należy dostarczyć do Działu Dodatków Mieszkaniowych zaświadczenie potwierdzające uregulowanie zaległości, potwierdzone przez Zarządcę budynku. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ważne! W przypadku wstrzymania dodatku mieszkaniowego, po upływie okresu obowiązywania decyzji, osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mają pełne prawo złożyć następny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pomimo występujących zaległości czynszowych.

Wymagane dokumenty:

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:
1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
2.Deklaracja o wysokości dochodów osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.
3.Dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:
1.Umowa najmu/podnajmu/użyczenia lokalu mieszkalnego.
2.Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.
3.Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
4.Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.
5.Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – dotyczy właściciela domu jednorodzinnego.
6.Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia). 
7.Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt.

Uwaga! Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód – w zależności od źródła dochodu:

 • Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie o dochodach wypełnione przez pracodawcę; zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe, kserokopię książki przychodów i rozchodów (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek) oraz potwierdzenie wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów.

 • Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, wyliczony na hektar przeliczeniowy.

 • Osoby uczące się: zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych; zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych oraz o wysokości pobieranych stypendiów bądź ich braku wydane przez dziekanat uczelni.

 • Emeryci/renciści: dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa bądź zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach, uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

 • Osoby otrzymujące alimenty, które nie otrzymują świadczeń alimentacyjnych: wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie komornika potwierdzające całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu bądź w przypadku, gdy alimenty są przekazywane za pośrednictwem urzędu pocztowego lub banku - dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów.

Ważne! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,

 • zamianie zajmowanego mieszkania,

 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,

 • zmianie zarządcy budynku,

 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest ryczałt na zakup opału,

 • otrzymaniu nowego tytułu prawnego (w przypadku tytułów prawnych zawartych na czas określony).

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Dodatkowe informacje zarządca
Deklaracja o dochodach
Zaświadczenie o dochodach pracownika
Oświadczenie dodatek mieszkaniowy
RODO dodatek mieszkaniowy