Gdy wniosek składa ojciec dziecka:

zaświadczenie o skróceniu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
lub

akt zgonu matki, (w przypadku śmierci matki)
lub

dokumenty, oświadczenia potwierdzające fakt porzucenia dziecka przez matkę. 

Gdy wniosek składa opiekun faktyczny:
( tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka):

dokument potwierdzający objęcie dziecka opieką,

decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).

Gdy wniosek składa osoba, która przysposobiła dziecko:

dokument potwierdzający przysposobienie dziecka,

decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).