Drukuj

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

Krok 1

Należy pobrać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który jest dostępny:

  • w formie papierowej – w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,

  • w formie elektronicznej – na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakładce: formy pomocy/dziecko i rodzina/dodatki energetyczne.

Krok 2

  • kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy),
  • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną (w przypadku liczników przedpłatowych – ostatni dowód zakupu energii).

Krok 3

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć jw.

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716), obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021r. poz. 393 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami).

Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?

1.Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, to jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
2.Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
3.Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii wysokość dodatku energetycznego  wynosi dla gospodarstwa domowego:
1. jednoosobowego - 12,09 zł/m-c;
2. składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł/m-c;
3. składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł/m-c.

Termin wypłaty dodatku energetycznego:

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Termin i sposób załatwiania spraw:

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, które należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa Piłsudskiego 2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ważne! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej o:

  • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,

  • zamianie zajmowanego mieszkania,

  • sprzedaży lokalu mieszkalnego,

  • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek energetyczny

  • rozwiązaniu umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Załączniki do pobrania:

Wniosek dodatek energetyczny
RODO dodatek energetyczny