Drukuj

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub ze strony internetowej tut. Ośrodka. Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Ośrodka lub przesłać tradycyjną pocztą. W/w wnioski można składać również elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400/500 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

  • 600/750 zł*, dla 2-3 osobowego;

  • 850/1062,50 zł* dla 4-5 osobowego;

  • 1150/1437,50 zł* dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

Od dnia wejścia w życie ustawy tj. 04.01.2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą pozostawiane bez rozpoznania.

Złóż wniosek elektroniczny:

      - Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz

      - Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek

      - Zaloguj się do portalu ePuap,następnie wybierz z katalogu spraw na ePuap  Pismo ogólne do podmiotu publicznego

      - Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Obowiązek informacyjny RODO