Drukuj

W dniu 12.08.2022r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz 1692).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ww. ustawie, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 a w czwartki od godz. 7:00 do 17:00 lub pobrać ze strony internetowej tut. Ośrodka. Wypełnione wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej mieszczącej się na parterze w siedzibie Ośrodka lub przesłać tradycyjną pocztą. Wnioski można składać również elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

UWAGA ! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

WZÓR WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE INFORMACJI